Årsmöte

 Ett årsmöte hålls en gång om året, detta ska ett årsmöte innehålla

 • Har kallelsen till mötet har gått ut till medlemmarna som det står i stadgarna.
 • Hur dagordningen (lista på de frågor och punkter som mötet ska diskutera och besluta om) ska se ut
 • Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justerare som granskar och godkänner protokollet samt övervakar att röstningarna går rätt till
 • Ska styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse ska godkännas
 • Ska revisorernas berättelse ska godkännas
 • Ska styrelsen ska beviljats ansvarsfrihet för året som avslutats
 • Hur stor medlemsavgiften ska vara nästa år
 • Hur föreningens verksamhet och ekonomi ska se ut under det kommande verksamhetsåret (verksamhetsplan och budget)
 • Motioner (förslag) från medlemmar som skickats in i förväg på det sätt som står i stadgarna
 • Förslag från styrelsen
 • Val av styrelse och revisorer
 • Val av firmatecknare och om dessa får teckna föreningens ”firma” var för sig eller tillsammans
 • Val av valberedning (som ska lämna förslag på personer som kan och vill vara med i styrelsen nästa år)
 • Mötet avslutas