Bestämmelser vid lokalupplåtelse

Vid lokalupplåtelse/bokning av kommunala lokaler i NK Kultur och Fritids regi gäller följande ordningsföreskrifter. Kund ska via ansökningsblankett eller webbförfrågan ta del av dessa bestämmelser och via underskrift eller insänd förfrågan godkänna dessa villkor.

BESTÄMMELSER / ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Alkohol: Förtäring av alkoholhaltiga drycker är förbjudet.

Allergi: Husdjur får ej vistas i förhyrda lokaler.

Brand/ säkerhet: Det åläggs ansvarig verksamhetsledare att informera sig själv och verksamhetsgruppen om gällande brandföreskrifter. Hyresvärden ska anslå information om brandsäkerhet och utrymningsvägar samt att utrymningsvägar är väl skyltade. Hyresgästen får under inga omständigheter blockera utrymningsvägarna, eller på annat sätt äventyra brandsäkerheten vid anläggningen.

Dörrar/fönster: Hyresgästen får ej lämna dörrar/fönster olåsta/uppställda.

Duschar/lyse: Hyresgästen ansvarar för att duschar är avstängda och att lyset är släckt när lokalen lämnas.

Ej nyttjad tid: Bokad tid som ej nyttjas debiteras en taxenivå högre. Om en bokad tid ej nyttjas vid fler tillfällen kan detta leda till uppsägning av den förhyrda tiden.

Försäljning: Försäljning i förhyrd lokal/anläggning får endast ske om tillstånd givits av hyresvärden.

Glasflaskor: Glasflaskor får ej medföras i omklädningsrum eller idrottslokal.

Inpassering: I de fall inpassering ska ske med hjälp av bevakningsföretag ska kunden ta med bokningsbekräftelse till bokningstillfället. På bekräftelsen finns kontaktuppgifter till bevakningsföretaget, tag kontakt med dem vid problem. Inpassering kan förhindras av prioriterade säkerärende som bevakningsföretaget ska hantera i första hand.

Kameraövervakning: En stor del av Ekerö kommuns fastigheter och anläggningar kameraövervakas. Se särskilda anslag på respektive anläggning.

Larm: I lokaler/anläggningar med inbrottslarm debiteras hyresgästen utryckning av vaktbolag eller polis om hyresgästen förorsakat utryckningen.

Ledare: All verksamhet måste ske under ledning av ansvarig ledare. Ledaren är ansvarig för all verksamhet som bedrivs i lokalen och tillser att endast behöriga deltagare vistas i anläggningen.  "Ledaren ska komma först och gå sist!"

Matcher: Om match förläggs till träningstid ska Bokningen meddelas.

Nyttjad tid/ändamål: Lokalen/anläggningen får ej nyttjas för annat ändamål än vad som angivits i ansökan/bekräftelsen. Ej återställda lokaler debiteras faktiska personalkostnader i efterhand.

Olycksfall: Hyresvärden ansvarar inte för olycksfall som drabbar besökare eller skador som utövarna kan tillfoga varandra.

Omklädningsrum: Omklädningsrum får disponeras 20 minuter före och efter tilldelad träningstid.

Parkering: Parkering av fordon ska göras på hänvisad plats. Parkering får absolut ej hindra utryckningsfordon.

Pyroteknik: Det är ej tillåtet att använda någon form av pyroteknik och ej heller maskiner som avger rök, skum eller vätska då detta kan störa säkerhet- och larmfunktioner i lokalerna.

Redskap: Redskap ska återställas på avsedd plats efter verksamhetens slut. Skolans undervisningsmaterial såsom bollar, rockringar med mera får ej användas.

Rökning: Rökning är förbjuden.

Skador/åverkan: Skador på materiel/anläggning som uppkommer under hyrestiden ska snarast möjligt anmälas till Bokningen/anläggningen. Reparationskostnader debiteras hyresgästen.

Städning: Merparten av kommunens lokaler städas endast på morgonen. Det åligger hyresgästen att grovstäda lokalen/anläggningen efter avslutad aktivitet. Den utrustning som krävs för städning ombesörjer kunden själv. Sopor ska ej kvarlämnas i lokalerna. För eventuell extra städning debiteras hyresgästen.

Stölder: Hyresvärden ansvarar ej för förlust av eller skada på personliga tillhörigheter.

Taxor: Taxor regleras av Ekerö kommuns författningssamling. Ev. ändringar i taxor beslutas genom fullmäktigebeslut. Det åligger kund att informera sig om ev. beslut i taxefrågor.

Teknik: I de anläggningar där teknik för ljud-, ljus- och bildfunktioner erbjuds är grundförutsättningen att kund ansvarar för källan och dess anslutningar om ej annat uppges.

Tilldelad tid: Verksamhetsytan får först beträdas när tilldelad tid börjar samt ska ha lämnats när tilldelad tid är slut.

Återbud: Bokningen äger rätt att med sju dagars varsel disponera förhyrd lokal/anläggning för annat ändamål under den abonnerade tiden.
Återbud från hyresgäst ska vara Bokningen tillhanda senast vardag före nyttjandedag.

Övrigt: Hyresgäst ska följa eventuella lokala ordningsföreskrifter som finns anslagna eller meddelats på annat sätt vid respektive lokal/anläggning. Vidare ska hyresgäst rätta sig efter tjänstgörande personals anvisningar.

Ovanstående bestämmelser/ordningsföreskrifter ska hyresgästen vidareförmedla till berörda ledare.

Överträdelse av ovan angivna bestämmelser/ordningsföreskrifter kan medföra att hyresgäst uppsäges med omedelbar verkan