Mål och organisation

Kultur och fritidsnämnden är ansvarig politisk nämnd för kultur- och fritidsfrågor i Ekerö.
Kultur- och fritidsnämnden har antagit sex övergripande mål som ska vägleda och styra kommunens verksamheter inom kultur- och fritidssektorn.

Utifrån de övergripande målen tar nämnden varje år specifika delmål i verksamhetsplanen som beskriver strategier och förändringar för förflyttning inom respektive område för att nå målen.

Målen följs upp genom indikatorer och kompletteras med andra mått och beskrivningar över pågående arbete och insatser som görs för att öka måluppfyllelsen.
Budget för kommande år bygger i sin tur på verksamhetsplanens prioriterade områden.

 

Kultur- och fritidsnämndens mål

Mål 1: Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktiv biblioteks verksamhet.

Mål 2: Medborgare, med fokus på barn och ungdomar, har tillgång till kulturell verksamhet med god kvalitet.

Mål 3: Ungdomar har tillgång till mötesplatser för kreativ verksamhet.

Mål 4: Medborgarna, med fokus på barn och unga, har tillgång till ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter.

Mål 5: Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer gör att dessa blir estetiskt tilltalade, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.

Mål 6: Kulturens övärld innebär att kulturmiljöerna är en tillgång för medborgarna och för kommunen som besöksmål.