2019-10-01 Kultur och fritid | Uppleva och göra | Info

Möte för ökad samverkan!

 

Torsdagen den 27 september bjöd kultur- och fritidskontoret in till ett uppstartsmöte om ökad samverkan tillsammans med kommunens föreningar. Deltog gjorde representanter från ett 20-tal lokala föreningar, både inom kultur- och fritidsområdet.  

Det inledande mötet var till stor del ett informationsmöte där kultur- och fritidskontorets medarbetare presenterade sina respektive arbetsområden samt redogjorde för de politiska målen som styr Kultur- och fritidsnämndens och förvaltningens arbete. En presentation gjordes även om kommunens arbete för ökad samverkan med civilsamhället, där den modell för samverkan som kommunens samverkansorgan arbetat fram presenterades. Detta följdes av en presentation av Idélabbets verksamhet vars syfte är att ta vara på medborgares engagemang och idéer.  

Inför kommande ansökningsperiod om bidrag för publika arrangemang och öppna aktiviteter redogjordes också kort för gällande kriterier och datum. 

Mötet var det första i en serie möten som kommer äga rum under hösten. Syftet med mötena är att tillsammans med föreningslivet hitta hållbara former för samverkan. En stor del av nästkommande möten kommer ägnas åt nätverkande och workshops för att behandla frågor av gemensamt intresse.  Planerna för kommande möten ser ut som följer: 

17/10 – Fokus på idrottsföreningar men öppet för alla föreningar med intresse att delta. Mötet kommer bland annat att behandla idrottspolitiska programmet. Vi kommer även ta upp i vilken form vi ska arbeta med frågan om processen vid fördelning av idrottslokaler. Till mötet kommer även representanter från Stockholmsidrotten.  

14/11 – Fokus på föreningar med kultur-, fritids- och samhällsinriktning men öppet för alla föreningar med intresse att delta. Mötet kommer bland annat att behandla former för nätverkande och samarbete föreningar emellan. 

29/1 – Nätverksmöte för samtliga föreningar i Ekerö kommun. Agendan baseras på de önskemål som uppkommit under höstens möten. 

Under torsdagens möte fick deltagarna möjlighet att lämna in önskemål på frågor och teman man önskar behandla under kommande möten. Den möjligheten kommer även finnas under kommande mötenDet är alltså dessa svar som kommer ligga till grund för agendan den 29/1. Mötet utvärderades med frågan om vilken känsla man bär med sig efter mötet. Nedan ser ni svaren som inkom via menti.com: 

  På bilden syns ord som positiv, nyfikenhet, förhoppningsfull, frågande, förvirrad, oro och framtidstro

Med det vill vi säga stort tack till alla föreningar som deltog! Vi ser fram emot att träffa er snart igen och arbeta tillsammans för en bättre morgondag för kommunens invånare. Tillsammans kan vi mer!