2018-02-02 Uppleva och göra | Öar utan gränser

Öar utan gränser den 30 januari 2018

Öar utan gränser Ekerö kommun religionsdialog nätverk Yngve Göransson Färingsö församling Riccard Slettengren Badiali

Här kan du ta del av mötesanteckningar från det senaste nätverksmötet med Öar utan gränser som hölls den 30 januari. Bilder från mötet finns på Öar utan gränsers facebooksida. 


Deltagare

30 personer deltog på mötet. Följande föreningar, organisationer, enheter, nätverk m.m. var representerade: Bris, Drottningholmsteatern, Ekerö pastorat, Ekerö kommun (Centrum för nyanlända barn och elever, Integrationsenheten, Kultur- och fritid, Kulturskolan och Resursteamet,) Färingsö församling, Kompisbyrån, Kulturkompis Ekerö, Mälaröarnas EBO-grupp, Mälarökyrkan, Rädda Barnen, Stockholm-Ekerö Soroptimistförening och Vänfamiljnätverket.

 

Genomgång av situationen för människor på flykt

Genomgång av situationen för människor på flykt utifrån statistik från UNHCR och Migrationsverket:

 

Mottagande av nyanlända och ensamkommande i Ekerö kommun

Inger Norin, chef för socialkontorets integrationsenhet berättar om mottagandet av nyanlända i Ekerö kommun. För 2017 har Migrationsverket anvisat 120 personer till Mälaröarna. I början av februari kommer samtliga dessa vara mottagna i kommunen. Totalt rör det sig om 32 hushåll eller om 41 vuxna och 79 barn. Fyra mottagna familjer utgör kvotflyktingar, alltså personer som valts ut av UNHCR och flugits från ett flyktingläger direkt till Sverige och Ekerö kommun.

De flesta nyanlända personer som tagits emot i kommunen kommer antingen från Syrien, Eritrea, Irak eller Afghanistan. De två första åren efter anvisningen till kommunen är nyanlända personer (vuxna personer samt barn som kommit med sina familjer) inskrivna vid Socialkontorets integrationsenhet. Idag är totalt 94 hushåll inskrivna där. Under 2018 är vår mottagandekvot 116 personer.

Integrationsenheten ansvarar även för ensamkommande barn som anvisats till kommunen. Under 2017 rörde det sig om totalt 97 barn och ungdomar. 5 av dessa har anvisats kommunen under 2017, resterande tidigare. I december hade siffran minskat till 63 barn, varav 49 med uppehållstillstånd. 53% av dessa är boende i kommunen och resterande har av integrationsenheten blivit placerade i andra kommuner. 

Religionsdialog

Yngve Göransson, präst i Färingsö församling, berättar om sitt arbete med religionsdialog, integration och mot våldsbejakande extremism. Yngve kommer under våren att arrangera publika religionsdialoger bland annat tillsammans med en imam från Guds hus i Fisksätra samt en representant för judiska församlingen i Stockholm. Religionsdialog handlar i korthet om att skapa förståelse för hur människor ser på världen utifrån sin religion.

Information om de religionsdialoger som arrangeras i Färingsö församling kommer att annonseras här: https://www.svenskakyrkan.se/faringso/Kalender

Yngve berättade även om ett samarbete mellan Färingsö församling och Expo som handlar om att undersöka förekomsten av högerextremism i kommunen.

 

Tillsammans för barn som flytt – ett samverkansprojekt mellan Bris och Ekerö kommun

Somaya Ghanem, kurator från Bris, berättar om arbetet med projektet Tillsammans för barn som flytt. Under hösten har Somaya hållit i en samtalsgrupp med ensamkommande barn. Under början av februari 2018 startar ytterligare en för samma målgrupp. Därutöver har ett arbete initieras med att anordna liknande grupper för nyanlända barn som kommit till kommunen tillsammans med sina familjer.

Samtliga fyra kuratorer i Ekerös resursteam och en kurator från Ungdomsmottagningen har genom projektet gått en tredagarsutbildning i TrT (Teaching recovery Teqniques), den metod som används av Tillsammans för barn som flytt. Förhoppningen är att metoden på så sätt ska kunna leva vidare i kommunen även efter att samarbetet med Bris avslutats.

På önskemål av nätverket Öar utan gränser höll Bris i november i en workshop för ideellt engagerade på Mälaröarna. Vid det tillfället delade Somaya tillsammans med en kollega med sig av erfarenheter av vad som är verksamt i mötet med barn och unga och hur en som vuxen kan ta hand om sig själv för att orka fortsätta sitt engagemang. Flera personer i nätverket har lyft behovet av ytterligare workshops på samma tema och två sådana planeras till mars och maj.  

Mälaröarnas EBO-grupp

Stefan Pettersson, god man och volontär, berättar om Mälaröarnas EBO-grupp. EBO står för ”eget boende” och Mälaröarnas EBO-grupp består av vuxna personer som finns i ungdomarnas närhet (så som värdfamiljer, gode män och volontärer) som verkar för att de som fyller 18-år ska kunna bo kvar på Mälaröarna.

När asylsökande ungdomar fyller 18 år går bosättningsansvaret över från kommunen till Migrationsverket och ungdomarna kan då välja mellan att hitta eget boende eller att bli hänvisad till någon av Migrationsverkets flyktinganläggningar i Sverige. De flesta ungdomar vill bo kvar i här kommunen där de går i skolan och har ett socialt sammanhang med vänner och föreningsaktiviteter.  Tack vare det nätverk som Mälaröarnas EBO-grupp byggt upp har samtliga ungdomar som önskat kunnat erbjudas att flytta kostnadsfritt hem till privatpersoner.  Totalt rör det sig om cirka 25 ungdomar.

Samtliga kommuner i Sverige har tilldelats ett statsbidrag för att möjliggöra att ensamkommande ungdomar i asylprocessen ska kunna stanna i sina hemkommuner efter sin 18-årsdag. I Ekerö kommun planeras för ett samarbete med Mälaröarnas EBO-grupp i syfte att en del av medlet ska kunna betalas ut som ett ”hyresbidrag” till familjer som tar emot ensamkommande. Stefan Pettersson berättar att ”beslutet om samarbetet tagits med stor politisk enighet”.

Mälaröarnas EBO-grupp har en hemsida med information här: http://ebo.malaroarna.org/

Vänfamiljnätverket

Karin Gustafsson berättar om senaste nytt från samverkansprojektet mellan Ekerö pastorat och Ekerö kommun som syftar till att nyanlända invånare och etablerade ska lära känna varandra och att nyanlända ska få hjälp att komma igång i sin bostad.

Projektet har tidigare varit finansierat av utvecklingsmedel som beviljats av Länsstyrelsen. Resultaten har varit mycket goda och under 2018 kommer arbetet att finansieras av Ekerö kommun och till en del av Ekerö pastorat. Pastoratet ansvarar för anställningen av Karin.

Karin berättade vidare om projektets samarbetsparter. En av de viktigaste är föreningen Vänfamiljnätverket som fungerar som ett paraply för EBO-gruppen, läxhjälpare och Kulturkompis. Därutöver kan nämnas Mälarökyrkan språkcafé, Kyrkornas secondhand, Gamla husets second hand, Återbruket, Cirkle K och Mäklarringen.

Tackaktivitet

Som ett litet tack för de fantastiska insatser som gjorts i civilsamhället under 2017 för att välkomna nyanlända till Mälaröarna så vill Ekerö kommun bjuda in alla som engagerat sig till ett besök Etnografiska museet. Där går vi en guidad visning och därefter bjuder kommunen på lunch på museets restaurang Matmekka.

Besöket äger rum den lördagen den 10 mars. Vi samlas vid museets entré för visning kl. 10.00 och därefter på museets restaurang Matmekka för lunch kl. 11.30.

 Museet har rekommenderat oss att gå en så kallad dialogvisning av utställningen Playground. De skriver i ett mail:

”Visningen kommer vara i dialogform och handla om olika normer från förr och nu. Utställningen är indelad i olika delar. En handlar om olika teman såsom kropp, språk, familj/relationer, färg, privilegier. En annan del tar upp berättelser, bilder, konstverk och föremål gjorda i samarbete med bl.a. RFSL Newcomers och den tredje delen är bland våra etnografiska samlingar där vi berättar och diskuterar om olika normer i andra kulturer runt om i världen.”

Här finns information om museets samtliga utställningar: http://www.varldskulturmuseerna.se/etnografiskamuseet/utstallningar/

Anmäl dig till utflykten senast den 16 februari genom att öppna följande länk och fylla i dina uppgifter: https://goo.gl/forms/9FCMcBKuGFJ6E1Qu1

Övriga frågor

På förslag från nätverket så kommer nästa möte, som äger rum i april eller maj, starta kl. 18.30 istället för kl. 19.00.