2017-10-06 Omsorg och hjälp | Uppleva och göra | Öar utan gränser

Senaste nytt från nätverket Öar utan gränser

Öar utan gränser Ekerö kommun nätverk integration inkludering Riccard Slettengren Badiali

Den 4 oktober hölls det åttonde nätverksmötet med Öar utan gränser. Här nedanför kan du ta del av minnesanteckningar över de frågor som avhandlades. Bilder från nätverksmötet finns på Öar utan gränsers facebooksida. 


Deltagare

 50 personer deltog på mötet. Följande föreningar, organisationer, enheter, nätverk och myndigheter var representerade: Bris, Drottningholmsteatern, EIK innebandy, Ekerö IK, Ekerö kommun, Ekerö resursteam, Ekerö pastorat, Ekerö soroptimistförening, HVB Ekerö kommun, Kurdiska mödrar i Sverige, Länsstyrelsen, Miljöpartiet, Mälaröarnas EBO-grupp, Mälarökyrkan, Rädda barnen, Stenhamra volontärgrupp,  Ungdomsmottagningen och Vänfamiljnätverket.

 

Genomgång av läget

Genomgång av situationen för människor på flykt i världen baserad på uppgifter från UNHCR, Migrationsverket och socialförvaltningens integrationsenhet. Riccard Slettengren Badiali från Ekerö kommun berättar:

65,6 miljoner människor är på flykt enligt UNHCRs rapport Global Trends som kom i somras. Det är det största antal människor som någonsin varit på flykt och närmare en fördubbling sedan 1997 då siffran var 33,9 miljoner. En majoritet av flyktingarna, 40,3 miljoner, är så kallade internflyktingar och befinner sig på flykt inom sina hemländer. En dryg tredjedel, 22,5 miljoner människor, har flytt till ett annat land än sitt hemland och 2,8 miljoner räknas som asylsökande.

Till Europa anlände under 2015 en miljon människor på flykt. De flesta av dessa, 850 000 människor, tog sig över Egeiska havet från Turkiet till Grekland. Under 2016 ankom 362 000 flyktingar till Europa och från januari till och med september i år har 137 000 människor anlänt till Europa. Den 18 mars 2016 slöt EU och Turkiet ett avtal som bland annat innebär att de flyktingar som tar sig från Turkiet till Grekland ska skickas tillbaka. Antalet flyktingar som kommer denna väg har därför kraftigt minskat och de flesta av dem som anlänt till Europa under 2016 och 2017 tog sig istället över havet från Libyen eller Tunisien till Italien. Den längre och svårare resvägen har medfört att antalet människor som förolyckas under flykten har ökat.

Till Sverige har det i år (från januari till och med september) kommit 19 218 människor på flykt. För 2016 var denna siffra 28 939 personer och för 2015 var antalet 162 877 personer. Av dem som fått sina asylskäl prövade i Sverige har i år 52% beviljats uppehållstillstånd. Av dessa uppehållstillstånd är 56% tillfälliga (TUT) och 44% permanenta (PUT).

I Ekerö kommun tog vi år 2015 emot 35 personer som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. 2016 tog vi emot 108 personer. I år kommer vi att ta emot 120 personer, varav en majoritet anländer i oktober, november och december. Kommunen har samtidigt ansvar för 75 ensamkommande barn. 38 av dessa barn har beviljats uppehållstillstånd och 37 väntar på besked om asyl. 50 barn bor i kommunen och 25 bor i någon av våra grannkommuner.

 

Ekonomiskt bidrag för integrationsinsatser

Föreningar som är i behov av ekonomiskt stöd för att arbeta med integration och inkludering av nya målgrupper kan söka om bidrag från kommunen. Information och ansökningshandlingar finns här:

 

Personliga erfarenheter av att komma på flykt till Sverige

Vi lyssnade till ett fördrag av Maria-Pilar Reyes på temat ”Från utblottad flykting till författare av Länsstyrelsernas nationella rapporter till regeringen, och medlem i regeringens delegation i FN. Vad har mitt föreningsengagemang betytt för den utvecklingen?”. Maria-Pilar delade med sig av personliga erfarenheter av att komma som flykting till Sverige. Hon  berättade om hur det bemötande hon fått, bland annat från människor i föreningslivet, har påverkat henne.

 Maria-Pilar arbetar till vardags på Länsstyrelsen med bland annat projektet VIDA som Ekerö kommun är en del av: www.lansstyrelsen.se/Stockholm/VIDA

 

Fortsatt samhällsorientering för nyanlända

Jeanette Andersson, projektledare vid Jobbcenter berättade om kommunens arbete med projektet Självständighet 365. Inom projektet samarbetar kommunen och Arbetsförmedlingen för att skapa vägar till språkpraktik och fördjupad samhällsorientering för nyanlända. Målet är att underlätta för nyanländas etablering på arbetsmarknaden.  Jeanette söker nu efter samverkanspartner i föreningslivet som kan erbjuda språkpraktikplatser eller bidra till samhällsorientering för nyanlända.

 

Look Beyond Borders

Vi såg kortfilmen Look Beyond Borders efter en introduktion av Lena Jonsson. Filmen finns att se här.  

 

Mötesplats Sundsgården

Christine Obiya Nordström berättade om projektet ”Sundsgården Cultural and Integration Center” som syftar till att göra Sundsgården till en mötesplats. Projektet, som går under Vänfamiljnätverkets flagg, invigdes den 30 september med en aktivitet på temat ”Världens mat”. Dryg 100 deltagare fick smaka på mat från bland annat Afghanistan, Syrien, Eritrea, Somalia, Etiopien, Italien, Kenya och Sverige. Maten hade lagats av Mälaröbor med ursprung i dessa länder. Framöver planerar Christine en mängd aktiviteter på Sundsgården i syfte att informera och visa fler prov på inslag från de kulturer och länder som finns representerade i kommunen. Christine söker för närvarande efter fler volontärer som vil ingå i hennes projektgrupp och verka för att göra Sundsgården till en mötesplats. Om du är intresserad kan du höra av dig till Christine på e-mail: cobiya2000@yahoo.com eller tel: 072-0071015

Information om Sundsgården finns här. 

 

Ensamkommande ungdomar som fyller 18, men som är kvar i asylprocessen

Stefan Pettersson som är aktiv i Mälaröarnas EBO-grupp berättade om situationen för ensamkommande asylsökande 18-åringar i kommunen. När asylsökande ungdomar fyller 18 år går bosättningsansvaret över från kommunen till Migrationsverket och ungdomarna kan då välja mellan att hitta eget boende eller att bli hänvisade till någon av Migrationsverkets flyktinganläggningar i Sverige. De flesta ungdomar vill bo kvar här i kommunen där de går i skolan och har ett socialt sammanhang med vänner och föreningsaktiviteter. Stefan berättade vidare om det regeringsbidrag som delas ut till Sveriges kommuner för att underlätta för att målgruppen ska kunna bo kvar efter sin 18-års dag samt om det förslag som EBO-gruppen lämnat till kommunen om hur detta skulle kunna användas.

   EBO  står för ”eget boende” och EBO-gruppen består av Mälaröbor som verkar för att hitta boendelösningar till ensamkommande personer som fyller 18, men som ännu inte fått sina asylskäl prövade. Det rör sig om personer som funnits i ungdomarnas närhet sedan de kom hit, så som gode män och läxhjälpare. I nuläget har gruppen medverkat till att 15 ungdomar erbjudits boende hos privatpersoner i kommunen. Den som vill erbjuda en boendelösning för en ungdom som närmar sig 18-år kan vända sig till Vänfamiljnätverket.

 

Tillsammans för barn som flytt

Somaya Ghanem, kurator på Bris, berättade om projektet Tillsammans för Barn som flytt. Ekerö kommun har tecknat ett avtal om att samarbeta i projektet som bl.a. innebär stödgrupper för nyanlända barn- och ungdomar (upp till 18-år), stöd till nätverk kring nyanlända ungdomar, föreläsningar och workshops samt att möjliggöra för samverkan mellan personer som möter målgruppen. En första stödgrupp med 8 daritalande ensamkommande ungdomar har etablerats och en referensgrupp som består av representanter från kommunen och civilsamhället har bildats. Fler stödgrupper kommer vid behov arrangeras framöver.  Under 2018 planeras ett vidare arbete med stödgrupper för barn och ungdomar som kommit hit på flykt tillsammans med sina familjer.

  Somaya ser nu över möjligheterna till stödformer för vuxna som kommer i kontakt med ensamkommande ungdomar som på olika sätt har det svårt.  Det kan röra sig om ungdomar med posttraumatiskt stressyndrom eller ungdomar som fått avslag på asylansökan. På tidigare nätverksmöten med Öar utan gränser har det lyfts att det finns ett behov av stöd för volontärer och tanken är att stödformerna ska skapa bättre förutsättningar för vuxna runt ungdomarna att hantera svåra situationer och bära och bära tunga berättelser. Hör gärna av dig med förslag till Somaya med tankar om vilken typ av stöd som behövs och eller om du har förslag på hur ett sådant stöd kan se ut. Somaya nås på: somaya.ghanem@bris.se och tel: 070-1608803

 

Tre pilotprojekt på olika teman: natur och programmering och stöd i digitaliserings processer

Anna Augustsson som är volontär för Mälarökyrkan och anställd vid Telia berättade om tre pilotprojekt som hon initierat. Inom Telia erbjuds personal att på arbetstid utföra 8 timmars volontärarbete per år. Pilotprojekten har genomförts inom ramen för dessa.

 

  •    I det första pilotprojektet erbjöds nyanlända ungdomar att gå en programmeringskurs ledd av programmerare från Telia. Projektet genomfördes i samarbete med Rädda Barnen. Dagen var lyckad och nu planeras ett fortsatt samarbete mellan Telia och Rädda Barnen för att möjliggöra att fler barn får kunskap om programmering.
  •    Det andra pilotprojektet syftade till att underlätta för nya Mälaröbor att hitta ut i naturen. Projektet genomfördes som ett samarbete mellan Telia och Naturkartan. Gruppen samlades på Ekebyhovs slott och begav sig efter en introduktion ut på upptäcktsfärd på Jungfrusundsåsen. Ambitionen är att även detta pilotprojekt ska fortsätta inom ramen för Telias volontärer.
  •    Det tredje projektet handlar om att möjliggöra för digitalisering av frivilligengagemang. Det kan t.ex. röra sig om att skapa formulär eller smarta lösningar för att ta upp anmälningar eller för att människor ska mötas. Inom ramen för detta projekt besökte tre volontärer Vänfamiljnätverket för att lära ut hur ett formulär kan skapas för att ta emot anmälningar till vänskapsmatchning. Resultat kan du se här.  Även denna typ av volontärstöd från Telia kommer att fortleva och om du behöver stöd med digitalisering i ett frivilligprojekt så kan du vända dig till Anna på: augustson2@hotmail.com

 

Vill du bli en del av nätverket Öar utan gränser? Anmäl dig då med din e-mailadress här.