Birka-Hovgården

Birka öbild

Birka på Björkö är en av Sveriges mest kända fornlämningar och är, tillsammans med Hovgården på Adelsö, ett världsarv sedan 1993. Under två århundraden var Birka en levande stad med myllrande folkliv, ett viktigt maktcentrum och en knutpunkt för handel. Idag kan vikingatidens spår skönjas i de tusentals gravarna, borgen, stadsvallen och "Svarta jorden". Birka är i dag en symbol för Sveriges första stadsbildning.

Världsarvskommitténs motivering lyder så här:
"Birka-Hovgårdenområdet är ett väl bevarat exempel på vikingarnas handelsnätverk under de tvåhundra år då de expanderade ekonomiskt och politiskt i Europa. Birka är en av de mest kompletta och orörda vikingatida handelsplatserna från åren 700-900."

Kommunen är på olika sätt engagerad i att vårda och utveckla Birka och Hovgården som besöksmål och kulturmiljö. Se vidare länkarna till höger.

”Ett bevarande- och utvecklingsarbete av världsarven kräver samverkan. Kommunen tillsammans med Statens fastighetsverk och Länsstyrelsen i Stockholm har ett gemensamt ansvar för detta". Utvecklingsarbetet beskrivs i förvaltningsplan för Birka och Hovgården 2013-2018.

Förvaltningsplan för Birka och Hovgården 2013-2018

Birka båtbild