Vägledningsenheten

I Ekerö kommun är studie- och yrkesvägledarna centralt organiserade till en Vägledningsenhet och studie- och yrkesvägledarna har sin arbetsplats ute på skolorna där de är verksamma. SYV-resurserna fördelas utifrån läsårets elevunderlag. Vägledningsenheten syftar till att säkerställa att kommunen erbjuder likvärdig och kvalificerad studie- och yrkesvägledning till elever i grundskolans åk 7-9 samt elever på Individuella gymnasiet. Alla elever i åk 9 erbjuds minst ett individuellt vägledningssamtal.    Professionens arbete och metoder vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

Kontakt

Elever och vårdnadshavare i grundskolans åk 7-9 samt Individuella gymnasiets Introduktionsprogram är välkomna att kontakta studie- och yrkesvägledaren på aktuell skolenhet. Mer information finns på respektive skolas hemsida

Studie- och yrkesvägledning

Skollagen (2010:800) och Barnkonventionen art.28 ställer krav på studie- och yrkesvägledning. Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses.

Den studie- och yrkesvägledning som bedrivs inom skolan ska betraktas utifrån vid respektive snäv bemärkelse (Skolverkets tolkning).

  • Vägledningsenheten ansvarar för SYV i snäv bemärkelse
  • Övrig personal (rektor, pedagog och övriga) ansvarar för SYV i bred bemärkelse

 

Ansvarsfördelning enligt LGR 11

Rektorn har ett särskilt ansvar för:

• att den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning

• att samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Alla som arbetar i skolan ska

• verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö

• ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan göra välunderbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning

• bidrar till att elevernas studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund

Läraren ska: 

•  medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället

• bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning

Studie- och yrkesvägledaren ska:

• informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och uppmärksammas möjligheterna för elever med funktionsnedsättning

• vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesvägledande insatser

Läs Skolverkets allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering, allmänna råd.