Vägledningsenheten

I Ekerö kommun är studie- och yrkesvägledarna centralt organiserade till en Vägledningsenhet och studie- och yrkesvägledarna har sina arbetsplatser ute på de skolor de ansvarar för. Kommunens SYV-resurser fördelas inför varje läsår.

Vägledningsenheten syftar till att säkerställa likvärdig och kvalificerad studie- och yrkesvägledning oavsett vilken skola som eleven går på; åk 7 - 9 i Birkaskolan, Ekebyhovsskolans grundsärskola, Tappströmsskolan, Träkvista skola, Uppgårdsskolan samt introduktionsprogrammen på Individuella gymnasiet och eleverna erbjuds minst ett individuellt vägledningssamtal. Professionens arbete och metoder vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

Kontakt

Elever och vårdnadshavare i grundskolans åk 7-9 samt Individuella gymnasiets Introduktionsprogram är välkomna att kontakta studie- och yrkesvägledaren på aktuell skolenhet. Mer information finns på respektive skolas hemsida

Studie- och yrkesvägledning

Skollagen (2010:800) och Barnkonventionen art.28 ställer krav på studie- och yrkesvägledning. Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses.

Den studie- och yrkesvägledning som bedrivs inom skolan ska betraktas utifrån vid respektive snäv bemärkelse (Skolverkets tolkning).

  • Vägledningsenheten ansvarar för SYV i snäv bemärkelse
  • Övrig personal (rektor, pedagog och övriga) ansvarar för SYV i bred bemärkelse

 

Ansvarsfördelning enligt LGR 11

Rektorn har ett särskilt ansvar för:

• att den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning

• att samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Alla som arbetar i skolan ska

• verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö

• ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan göra välunderbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning

• bidrar till att elevernas studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund

Läraren ska: 

•  medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället

• bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning

Studie- och yrkesvägledaren ska:

• informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och uppmärksammas möjligheterna för elever med funktionsnedsättning

• vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesvägledande insatser

Läs Skolverkets allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering, allmänna råd.