Mål & Metod

Grund

MÅL

Samspel och grundläggande hantering av instrumentet.

METOD

Enkla härmövningar helt på gehör eller genom att titta på hur läraren spelar.

Inför varje stycke lägga händerna i rätt position efter att ha fått en instruktion.

Behärska tonernas/tangenternas namn och fingrarnas numrering.

Lära sig att spela tillfälliga och ett fas förtecken.

Lära sig C-dur skalan med rätt fingerförflyttning.

Förstå vad höga och låga toner innebär och sätta det i samband med uppåt -eller nedåtgående notbild.

Lära sig att spela enklare pianostycken. Höra skillnad på dur och moll.

Spela noter i lilla och ettstrukna oktaven och kunna not/pausvärden.

 

Fortsättning

MÅL

Bredda repertoaren med egna önskemål som ett viktigt inslag.

Utveckla tekniken och uttrycksmöjligheterna.

METOD

Förstå av notbilden hur händerna ska placeras.

Vidare notläsning, kunna hantera minst två fasta förtecken och 8va.

Förstå de vanligaste musiktermerna och utföra dem.

Gehörsinlärning med melodi + baston.

Enklare ackompanjemang till tänkt sång: treklang + baston.

Enklare improvisation.

Bredda kunskapen om olika genrer.

Lära in ett stycke och framföra det på konsert.

 

Fördjupning

MÅL

Att bli en självgående musikant med tekniska och teoretiska färdigheter samt bred repertoarkännedom.

METOD

Notläsning, på sikt i samtliga oktaver.

Använda alla notvärden, punkteringar och trioler.

Alla fasta förtecken.

Räkna ut och spela samtliga -dur och molltreklanger.

Förstå enharmoniska förväxlingar.

Höra, spela och förstå enklare färgningar ex. maj 7, 5# och b5.

Utveckla improviserandet.

Ackompanjera tänkt sång inom visa/pop/rock.

Spela oktavbas, växelbas och balladkomp.

Spela på större konsert, inklusive att själv värdera sin förmåga i låtvalet.

Om möjlighet finns spela i ensemble eller vid tillfällen ackompanjera orkester/solist.