Målsättningar

Resursverkstad
Dans-Teater
November 2016

Konstnärligt
• Tillägna sig kunskaper i modern dans och teater
- Utveckla känslan för rytm, rum, tid och kraft
- Utveckla sitt personliga konstnärliga uttryck
- Utveckla inlevelseförmågan och använda kroppen och rösten som ett gestaltande redskap
- Utveckla improvisationsförmågan i dans och teater
- Kunna utföra rörelsekombinationer i relation till musik och rytm
- Utforma roller/karaktärer
- Ingå i framträdanden inför en publik

Fysiskt
• Utveckla följande förmågor:
- Koordination
- Flexibilitet
- Balans
- Medvetet använda sina muskler (spänning/avspänning)
- Finmotorik
- Rörelsemöjligheter och rörelsekvalitéer
- Kroppsmedvetenhet och tillit till sin kropp

Socialt
- Att utveckla nya uttryckssätt och vidga kommunikationsmöjligheterna
- Att känna gemenskap och tillhörighet
- Utveckla ett tryggt socialt samspel i gruppen
- Träna lyhördhet
- Utveckla samarbetsförmågan, bejaka varandras idéer och förslag

Emotionellt och intellektuellt
• Känna lust, öka rörelseglädjen och frigöra känslor
• Att få bättre självkänsla/självtillit och självförtroende
• Berikas av sinnesupplevelser och konstnärliga upplevelser
• Utveckla följande förmågor:
- Koncentration
- Fantasi och kreativitet
- Minne och kroppsminne
- Logiskt och abstrakt tänkande