Central Elevhälsa

Ekerö kommuns övergripande barn och elevhälsoplan

Central elevhälsa är en enhet som samlar stödresurserna till förskolor, pedagogisk omsorg, grund- och särskola samt ansvarar för och driver öppna förskolans verksamhet. Insatserna utförs i nära samarbete och dialog med pedagoger, arbetslag, förskolechefer och rektorer vid kommunens förskolor och skolor med det gemensamma målet att våra barn och unga i förskola och skola ska ha möjlighet att nå de mål som är uppsatta för verksamheten.

För att detta ska vara möjligt är det vårt uppdrag att arbeta för att alla barn och unga ska uppleva en känsla av att tillvaron i förskolan/skolan är begriplig, hanterbar och meningsfull så att de kan utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar.

Barn- och elevhälsoarbetets huvudsakliga inriktning ska vara förebyggande och hälsofrämjande och omfatta individ, grupp och organisationsnivå genom att:

  • Stimulera till verksamhetsutveckling där miljöer skapas som främjar lärande, allmän utveckling och en god hälsa hos varje barn/elev
  • Främja en hälsosam livsstil, goda matvanor, rörelse och en aktiv fritid
  • Ha ett helhetstänk där organisation/grupp/individ ingår
  • Samarbeta med barn/elever, vårdnadshavare och andra funktioner till stöd för barns/elevers utveckling
  • Utgå från barns/elevers egna förmågor och ta hänsyn till barnets/elevens tankar och önskemål
  • Förebygga, tidigt upptäcka och uppmärksamma skolrelaterade problem
  • Uppmärksamma, kartlägga och analysera och sätta in åtgärder för barn/elever som riskerar att inte nå uppsatta mål/kunskapskrav
  • Aktivt stödja och följa upp de utvecklingsprocesser som sätts igång

Förskolan

För stöd till förskolorna finns följande kompetenser; specialpedagoger, special- och talpedagog, resurspedagog och  förskolepsykolog.
Kompetenserna är samlade i ett team, Förskoleteamet,  som samarbetar kring de uppdrag som beställs av förskolecheferna.

Grundskolan/gymnasiet

För Elevhälsan riktad till grundskolor och gymnasium finns följande kompetenser; skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, skolpsykologer, special- och talpedagoger och kulturpedagog.
Skolsköterskor och kuratorer har sina mottagningar ute i skolorna medan psykologer, special- och talpedagoger samt kulturpedagog sitter centralt placerade och utför uppdrag ute på skolorna.