Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar

Vad är samarbetsbaserade och proaktiva lösningar?

Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar (Collaborative and Proactive Solutions- CPS) är ett förhållningssätt och en modell som har utvecklats av den amerikanske psykologen Dr. Ross W. Greene. Förhållningssättets grundantagande är ”Barn gör rätt om de kan.” (”Kids do well if they can.”). Det betyder att så länge ett barn har de färdigheter som krävs för att klara av en situation, så kommer hen att använda dessa färdigheter.
Om ett barn inte beter sig så som vi förväntar oss i en specifik situation beror det inte på att barnet inte vill, utan att barnet inte kan. Barnet har inte utvecklat de kognitiva färdigheterna, tankefärdigheterna, som krävs för att förstå eller hantera den utmaning eller de krav som situationen ställer på hen.

Med hjälp av Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar kan vi erbjuda personal inom förskola- skola ett verktyg i mötet med barn som utmanar oss,  systematiskt kartlägga situationer som överskrider barnets förmågor, förstå vad det är som är blir svårt för barnet i situationen och sedan tillsammans och i nära dialog med barnet hitta lösningar på problemet. Genom detta får vi möjligheten att skapa relationer och att hjälpa barn att utvecklas.

Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar i Ekerö kommun

Att implementera Samarbetsbaserade och proaktiva lösningar inom intresserade verksamheter är ett viktigt satsningsområde som Barn- och utbildningsförvaltningen har för att säkerställa ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Syftet är att säkra en likvärdighet, samsyn och kvalité i våra förskolor och skolor, samt att bidra till ett gemensamt förhållningssätt och ge personal inom förskola och skola stöd genom ett av flera verktyg. Detta hjälper med andra ord vuxna att genuint förstå barnet, göra barnet delaktigt i sin studiesituation samt fördjupa relationer mellan vuxna och barn.