Verksamhetsbeskrivning

Övergripande mål:

Vi utgår från läroplanens rubriker;

Ansvar och inflytande

Utveckling och lärande

Normer och värden

Samt

Ett värdeord som ska genomsyra allt vi gör; Förundran!

Har du förundrats över något idag? Frågan ställdes en gång av den italienske pedagogen Loris Malaguzzi.  Att förundras är grunden för allt lärande. Förundran kan vara att stå överraskad inför en ny tanke. Det kan också vara att se något oväntat i det som man trodde man visste allt om.

Utifrån det har vi formulerat målen som frågor:

  • Hur skapar vi en verksamhet som stödjer barns inflytande över sitt lärande?
  • Hur skapar vi utemiljöer där barnen har möjlighet att laborera och utforska?
  • Hur skapar vi möjligheter för barnen att bli kommunikativa och matematiserande?

Sedan får varje arbetslag och förskola; utifrån läroplanens mål och Våga visa matrisen; utgå från barnens intressen och förförståelse och göra pedagogiska planeringar för varje mål och beskriva hur aktiviteter, organisation, resurser och uppföljning ska genomföras.

Mål 1

Hur skapar vi en verksamhet som stödjer barns inflytande över sitt lärande?

Vi vill utveckla detta område genom att:

- Organisera så att miljön är formad så att barnen kan ta ansvar och vara självständiga i sitt görande. Att forma rutiner och strukturer som gynnar barns självständighet vid t.ex. matsituation och på- och avklädning.  Det kan vara ansvar över att hänga upp sina kläder i hallen eller att lägga tillbaka det man använt.

- I avdelningsreflektionerna ta upp; pedagogroll, barnsyn och förhållningssätt; varje vecka med hjälp av dokumentationer och observationer från verksamheten.

- Fortsätta jobba med kartläggningar och ett aktivt likabehandlingsarbete för att skapa en trygg miljö, där barnen och pedagoger tar kollektivt ansvar för varandra och den miljö vi vistas i.

- Skapa rutiner för t.ex. röstning vid dagliga aktiviteter

- Fördjupa oss mer i litteratur kring ämnet, samt jobba med kollegialt lärande på APT och pedagogiska möten.

- Skapa ett barnråd på varje förskola, där barnen får träna demokratiska processer och tycka och tänka i viktiga frågor som rör t.ex. förhållningssätt, arbetssätt och miljön på förskolan

Mål 2

Hur skapar vi utemiljöer där barnen har möjlighet att laborera och utforska?

Vi vill utveckla detta område genom att:

- se över våra miljöers utforskningsbarhet, särskilt för de allra yngsta barnen, och fortsätter reflektera runt vilka material och aktiviteter som kan vara föränderliga, permanenta eller stationära.

- utveckla våra pedagogiska miljöer för att främja barnens reflekterande och konstaterande: hur kan material, aktiviteter och dokumentationer utveckla barnens projekt och ta tillvara på deras tankar så vi tillsammans kan komma vidare i lärprocesserna?

-Vi ska också ta tillvara de goda exempel som finns på enheten för att komma vidare på de ställen där vi möter fler utmaningar.

-Vi skapar en arbetsgrupp på varje förskola som tillsammans arbetar för att utveckla utemiljön

Mål 3

Hur skapar vi möjligheter för barnen att bli kommunikativa och matematiserande?

Vi vill utveckla detta område genom att:

 -Utveckla pedagogernas ämneskunskaper genom matematiklyftet under 2014-2016

- använda ett processinriktat, utforskande arbetssätt som stimulerar barnen att vilja veta mer!

-Ha ett möte/samling/aktivitet  där alla barn får uppleva olika former av matematik tillsammans med en pedagog minst en gång/vecka.

-Utbilda all personal i ”Bornholmsmodellen för förskolan” samt ”En läsande klass”

- Arbeta i projekt och med aktiviteter där barnens språkliga lust utmanas och utvecklas

-Miljöerna på förskolorna ska stimulera till lustfylld språkutveckling.

-TRAS ska användas vid behov, och resultatet från detta ska användas i syftet att göra en pedagogisk handlingsplan till hjälp för de barn som behöver mer språkligt stöd.