Förälder

Vi samverkar nära våra barns föräldrar och arbetar för att de ska uppleva att de har möjlighet till inflytande över det egna barnets utveckling, lärande och trivsel. Enligt aktuell forskning är god samverkan mellan förskola och hem en framgångsfaktor när det gäller att våra barn mår bra, utvecklas och lär optimalt utifrån sina egna förutsättningar.

Vi bjuder in till föräldraträffar några tillfällen per läsår för att tillsammans med förskolechef och pedagoger diskutera aktuella frågor, verksamhetens mål och satsningsområden. Dessa möten är öppna för alla som är intresserade, vi ser gärna att det kommer representanter från alla avdelningar för att samverkan skall kunna ske optimalt.

Datum för mötena hittar du på hemsidan, - viktiga datum

Föräldrarådets roll är att:

  • vara en länk mellan personal på förskolan och övriga föräldrar
  • diskutera och agera bollplank i frågor som rör verksamheten
  • lyfta fram och arbeta för olika föräldrainitiativ
  • medverka i träffar med Barn – och ungdomsnämnden och föra förskolans talan

Övriga former för samverkan är: utvecklingssamtalet där mål för barnets fortsatta utveckling formuleras i en utvecklings plan, UP. Även föräldramöten, drop-in fikan, fixar kvällar samt annat firande enligt tradition (lucia, sommarfest).

Funderar du på att ställa ditt barn i kö och vill titta på förskolan så är du välkommen att kontakta oss.

Vi välkomnar era tankar, synpunkter, idéer och frågor och tar till oss dessa på bästa sätt för att utveckla vår verksamhet!