Om Färentuna förskola

Färentunas förskola stod färdig hösten 2013.

Vi har plats för ca 100 barn i våra stora, ljusa och väl anpassade lokaler. Förskolan är uppdelad på ett småbarnsblock, för 1-3 åringar, och ett storbarnsblock, för 4-5 åringar.

Inom varje block arbetar vi med åldershomogena barngrupper.

Våra inomhusmiljöer är ständigt under förändring med barnens behov och intressen i fokus.

 

 

Vår utomhusmiljö består av våra nya förskolegårdar samtidigt som vi har tillgång till den ”gamla” gården. Vi använder oss flitigt av vår närmiljö; skogen, skolgården, hembygdsgården bland annat.

Organisationen, som består av biträdande rektor Malena Svensson och ca 20 pedagoger med olika erfarenhet och utbildningar, bygger på samarbete. Vi vill mötas och samarbeta i olika konstellationer. Vi lär av och med varandra genom att se varandras styrkor och kompetenser som en tillgång.

Vi strävar efter att ständigt utveckla pedagogisk dokumentation som ett stöd för utvärdering och utveckling i det vardagliga arbetet med barnen. Den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för utformandet av miljön och material.

Pedagogiska miljöer ger barnen möjlighet att vara kompetenta. Miljön ute och inne är föränderlig och utgår ifrån barnens behov och intressen, samtidigt som den inspirerar till utforskande, lek och lärande.

 Pedagogerna på förskolan har ett positivt förhållningssätt och tror på barnens egen förmåga och kompetens. Pedagogerna är nyfikna på barnens tankar och idéer och kan med sin närvaro hjälpa barnen att utveckla leken eller utforskandet.

Genom att arbeta i projekt och genom att ha ett utforskande arbetssätt stödjer vi barns förmågor så som kreativitet, olika skapande former, problemlösning och samarbete.

Hela förskolan har under verksamhetsåret 13/14 ett gemensamt tema Språket. Syftet med ett gemensamt tema är att skapa en röd tråd genom alla barngrupper samt at alla kan bli inspirerade och lära av varandra.

Barn föds in i ett kommunicerande samhälle därför är det viktigt att arbeta med barns språk, läsande och skrivande. Vi har ett stort ansvar att ge barn möjligheter att utveckla ett rikt språk - Att äga ett rikt språk blir alltmer nödvändigt för att fungera i det samhälle vi lever i. Barn omges av ord, bilder och tecken och de är medskapare av språket. Vår utmaning är hur vi kan arbeta utforskande med barns språk och hur arbetar vi med de 100 språken så de berikar varandra.

Genom daglig kontakt samverkar vi nära våra barns föräldrar och arbetar för att de ska uppleva att de har möjlighet till inflytande över det egna barnets utveckling, lärande och trivsel.