Vision

Munsö förskola är inspirerad av den pedagogiska filosofi som har sin grund i Reggio Emilia i Italien.

Vår kunskapssyn utgår från att vi barn kan. Att barn lär sig genom att möta utmaningar tillsammans med andra barn, vuxna.

Vårt pedagogiska arbete bygger på att ta till vara på barnens egna tankar och idéer som kan för arbetet och nyfikenheten framåt.

Att uppmuntra barnen att göra självständiga val samt att  det är pedagogerna uppgift att skapa miljöer som ger barnen möjlighet att välja

Förskolan uppdrag styrs av att uppfylla målen utifrån Läroplan för förskolan, Barn och ungdomsnämndens mål. FN:s barnkonvention, Lagar och förordningar så som

Arbetsmiljöförordningen, Kollektivavtal, Socialtjänstlagen samt övriga förordningar, planer och policys i kommunen.

Läs om vår vision här