Särskilt stöd

Verksamheten i förskolan ska utgå från varje barns behov. Alla barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar, men ibland kan vissa barn ha behov av mer stöd än andra – för tillfället eller varaktigt.

Barn i behov av särskilt stöd är inte någon bestämd grupp barn med vissa bestämda egenskaper. Ett barn kan behöva stöd med exempelvis motorik, tal- och språksvårigheter, eller sin koncentrations- och kommunikationsförmåga. Barn med olika typer av funktionsnedsättningar så som rörelsehinder och syn- eller hörselskador, neuropsykiatriska diagnoser eller någon form av utvecklingsstörning kan också vara i behov av särskilt stöd. Stödet anpassas efter varje barns specifika behov. I första hand ska stödet ges i barnets naturliga miljö på förskolan.

Förskolechefens ansvar

Det är förskolechefen som ansvarar för att varje barn får det stöd som behövs. Om du tror att ditt barn behöver särskilt stöd ska du därför tala med förskolechefen på den förskola där ditt barn går. Om ditt barn ännu inte börjat i förskolan kan du ta kontakt med barn och utbildningsförvaltningen. Du kan också prata med din kontaktperson inom barnhälsovården.

För att stötta förskolorna i arbetet med barn i behov av särskilt stöd finns Ekerö Resursteam. Förskolan kan erbjudas handledning av specialister som specialpedagog, special- och talpedagog, psykolog och resurspedagog.