Betyg och bedömning

Elever och elevers vårdnadshavare ska hela tiden informeras om elevens utveckling. Detta sker bland annat genom utvecklingssamtal och skriftliga omdömen. Alla elever ska varje termin få ett skriftligt omdöme.

Den 1 juli 2011 inträdde en ny Skollag. I nya Skollagen finns en del förändringar i betygsättning. Från och med hösten 2012 kommer elever från årskurs 6 till årskurs 9 få betyg.

Betyg sätt av den lärare som är ansvarig för undervisningen. Rektor på skolan ansvarar ytterst för att betygssättning sker enligt de lagar och föreskrifter som gäller. Betyg sätts i en betygskala där stegen, A, B, C, D, E och F används. Betygsstegen A-E betecknar godkända resultat och F betecknar icke godkända resultat. Betygen ska visa i vilken utsträckning eleven har uppnått de nationellt uppställda kunskapskraven och även visa kvalitén i kunskaperna.