Utvecklingssamtal och IUP

Varje termin genomförs minst ett utvecklingssamtal med eleven och dess vårdnadshavare tillsammans med elevens ansvariga lärare. Samtalet ska handla om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen i utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen.

Vid utvecklingssamtalet ska läraren ge eleven och dess vårdnadshavare en skriftlig individuell utvecklingsplan. Den individuella utvecklingsplanen ska vara ett omdöme om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i läroplanen i de ämnen eleven får undervisning i. Planen ska också sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

På Ekerö använder vi verktyget InfoMentor för att göra omdömen och individuella utvecklingsplaner. InfoMentor är ett system där läraren dokumenterar elevens lärande och där vårdnadshavare kan ta del av den dokumentationen i samband med utvecklingssamtalet.

Uppföljning

Elevens individuella utvecklingsplan följs upp i samband med nästa utvecklingssamtal. Planen följs upp i samråd med elev, vårdnadshavare och lärare. En ny plan formuleras också vid samtalet för kommande period. De överenskommelser som görs mellan lärare, elev och vårdnadshavare ska dokumenteras i utvecklingsplanen.