Elevhälsa

Elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande i syfte att skapa en trygg arbetsmiljö, som ger förutsättningar för elevers utveckling och lärande. Eventuella hinder för utveckling och lärande ska identifieras tidigt och analyseras både på individ, grupp och organisationsnivå.
I Ekerö kommun finns Elevhälsan organiserad på både central nivå i Ekerö Resursteam och på lokal nivå i varje grundskola/gymnasium.

Elevhälsan omfattar

Skolsköterskor

Arbetar med hälsobesök, allmänna hälsokontroller och vaccinationer i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer. (Sekretess enligt hälso-och sjukvårdslagen). Skolsköterskan har öppen mottagning då hon finns tillgänglig för enklare sjukvårdsinsatser och elever som kan behöva en vuxen att prata med. Skolsköterskan bidrar med sin medicinska kompetens till den övriga Elevhälsan och arbetar   hälsofrämjande- och förebyggande så att eleverna får en optimal miljö för sin kunskaps- och personliga utveckling.

Skolsköterskan finns tillgänglig för direktkontakt för elever och föräldrar på aktuell grundskola/gymnasium.

Skolläkare

Arbetar som konsult till skolsköterskorna i medicinska frågor.
Skolläkaren ska vara delaktig i arbetsmiljöarbetet och delta i utvecklandet av en god fysisk och psykisk arbetsmiljö i skolorna.
Skolläkaren bidrar med kompetensutveckling för skolledare och pedagoger samt är samtalspartner med skolhuvudmannen i frågor som rör det hälsofrämjande arbetet i kommunen.

Kontakt med skolläkaren förmedlas av skolsköterskorna på aktuell grundskola.

Psykologer

Skolpsykologen ingår i elevhälsoteamet på lokal skola och bidrar med psykologisk
kompetens på elev- grupp- och organisationsnivå.
Skolpsykologen arbetar på uppdrag av rektor med exv. handledning och konsultation
till ledning och pedagoger.

Kurator

Som elev och förälder kan du vända dig direkt till skolkuratorn i aktuell grundskola.

Skolkuratorns verksamhet bidrar med psykosocial kompetens i elevhälsoarbetet på såväl individ, grupp- som organisationsnivå.

Skolkuratorn kan erbjuda enskilda stödsamtal med elever såväl som samtal i grupp och föräldrasamtal. En stor del av skolkuratorns arbete innebär handledning och konsultation till pedagoger och övrig skolpersonal.

Skolkuratorn kan också på uppdrag av rektor göra skolsociala utredningar och sociala utredningar inför beslut om mottagande i grundsärskola.

Sekretess i Elevhälsan

De sekretess- och tystnadspliktsbestämmelser som gäller enskilds personliga förhållanden i skolan finns i:

Offentlighets- och sekretesslagen(OSL) 23 och 25 kapitel

För friskolornas del i Skollagen 29 kap. 14 §

För skolsköterska och skolläkare i Patientsäkerhetslagen 6 kap. 12-13 §§.