Elevhälsans medicinska uppdrag

  • Vid hälsoundersökningar och hälsobesök tidigt identifiera problem och  symtom hos elever, som kan innebära att de är i behov av insatser.
  • Aktivt bistå elever i behov av särskilt stöd.
  • Arbeta för en säker och god arbetsmiljö för eleverna.
  • Uppmärksamma förhållanden i elevernas närmiljö, som kan innebära ökad  risk för skada och ohälsa.
  • Tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet.
  • I samarbete med elever, föräldrar/vårdnadshavare och övrig skolpersonal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till ohälsa.
  • Erbjuda och genomföra vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram.
  • Tillse att skolsköterskornas medicinska kunskaper om eleverna tas tillvara i elevhälsoarbetet.