Hur blir man antagen till grundsärskolan?

Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan
(Skollagen 2010:800 7 kap. 5§).
Inom Ekerö kommun finns grundsärskolan i Ekebyhovskolan, på vars hemsida ni kan läsa om dess två skolformer, undervisningens uppbyggnad, möjlighet till deltagande i grundskoleklass mm.

Elever med diagnosen autismspektrumtillstånd (AST) tillhör inte grundsärskolans målgrupp om de inte också bedöms ha en utvecklingsstörning.

Utredning inför beslut om mottagande i grundsärskolan

Mottagande i grundsärskolan förutsätter vårdnadshavares medgivande. Innan en elev börjar i grundsärskolan ska frågan prövas genom en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk samt social bedömning. Även inför utredningen ska skolan samråda med elevens vårdnadshavare.
Inom Ekerö kommun finns ett  Mottagandeteam som, tillsammans med rektor/förskolechef, ansvarar för att utredningen sätts igång. Mottagandeteamets rutiner kan följas under;

Mottagandeprocess inför beslut om mottagande i grundsärskolan, vilken är baserad på riktlinjer ur Skolverkets allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasie- särskolan (SKOLFS 2013:20)
Mottagningsteamet träffas regelbundet under läsåret.

Barnets bästa ska styra

Det kan finnas fall där det är uppenbart att en elev inte har förutsättningar att klara utbildningen i grundskolan. Om det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa kan en elev tas emot i grundsärskolan utan vårdnadshavarens medgivande. (Skollagen 2010:800 7 kap. 5§)