Styrdokument

Barn som bedöms att inte nå upp till grundskolans kunskapsmål därför att de är utvecklingsstörda skall erbjudas plats i grundsärskolan.

Grundläggande bestämmelser om obligatoriska grundsärskolan återfinns i skollagen och särskoleförordningen. Den obligatoriska grundsärskolan omfattar två parallella former, grundsärskolan och träningsskolan. Elever i obligatoriska grundsärskolan har skolplikt i nio år.

Kursplanerna för grundsärskolan omfattar tretton ämnen: bild, engelska, hem och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik, naturorienterade ämnen, teknik, samhällsorienterade ämnen, slöjd, svenska och svenska som andraspråk.

Barn som inte klarar av grundsärskolans kunskapsmål följer träningsskolans kursplaner. Kursplanerna omfattar fem större ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Lgr11 med kursplanen för grundsärskolan