Om Ekebyhov grundsärskola

Välkommen till Ekebyhovs grundsärskola! 

 

Vår skola består av grundsärskola och träningsskola samt fritids. I dagsläget går här ca 35 elever. Ekebyhovs grundsärskola är en del av Ekebyhovskolan.  

På vår skola står individen i centrum. Vi arbetar med olika digitala och fysiska hjälpmedel samt tät muntlig återkoppling så att varje elev får möjligheter till lärande. Vår elevsyn är att elever gör rätt om de kan. Vi gör allt för att våra elever ska lyckas i sitt lärande.  

 

Vi strävar efter att våra elever ska bli så självständiga som möjligt och därför lägger vi stor vikt vid strategier och förmågor. Vi arbetar ofta ämnesöverskridande och med många olika uttryckssätt för att öka elevernas djupförståelse. 

 

Kommunikation och problemlösning av olika slag är centrala i vårt sätt att arbeta på. 

 

Att eleverna är delaktiga i sitt lärande är viktigt för oss. Utöver klassråd och elevråd har vi en kontinuerlig dialog under skoldagarna med eleverna om undervisningen. Vi är lyhörda för deras synpunkter och signaler då våra arbetssätt inte fungerar och gör justeringar när det krävs. 

 

Vi arbetar efter grundsärskolans läroplan (Lsär11) och har ett aktivt utvecklingsarbete inom bedömning. Vi arbetar med terminsplaneringar och pedagogiska planeringar samt kollegialt lärande. Förmågor och strategier är centrala för vår kunskapssyn. 

 

Vi har en tät kontakt med elevhälsan, socialtjänsten och habiliteringen för att kunna ha en helhetsbild av eleverna och stötta dem i deras utveckling. Vi anser att det är avgörande att må bra om man ska kunna lära sig i skolan. Därför sätter vi särskild vikt vid trygghet och goda relationer. 

 

På vår skola tycker vi det är viktigt med utevistelse, rörelse och fysisk aktivitet för att få variation, orka mer och må bra. Eleverna erbjuds dagligen någon form av rörelse i organiserad form i idrottsämnet, på fritids eller gemensam rörelse till musik, röris. 

 

Vi har en studie- och yrkesvägledningsplan som vi reviderar varje år. På högstadiet genomförs prao samt besök av gymnasiesärskolemässan. För elever i åk 9 görs en personlig Syv-plan 

 

Vi har ett årshjul för eleverna så att de kan överblicka läsåret och se vilka aktiviteter som är på gång. Framförhållning och förutsägbarhet är viktigt för oss och våra elever.