Trygghetsarbete

På Ekebyhovskolan och grundsärskolan har vi en trygghetsgrupp som arbetar med främjande och förebyggande insatser. 

Trygghetsgruppen genomför en trivselenkät varje termin och arbetar tillsammans med skolledningen för att åtgärda otrygga delar av elevernas skolvardag. Undersökningar visar att eleverna på grundsärskolan känner sig trygga och har stort förtroende för de vuxna på avdelningen. 

En gång i månaden samlas hela personalgruppen på hela grundsärskolan för att lyfta frågor om förebyggande insatser kring bland annat kränkande behandling. Regelbundet värdegrundsarbete sker i alla klasser löpande under hela terminen. Särskolan är delaktig i grundskolans faddersystem efter våra elevers förutsättningar. 

På grundsärskolan strävar vi att arbeta förebyggande för att eleverna ska lyckas uppfylla de förväntningar som vi har på dem. Grundsärskolan deltar tillsammans med alla skolor i kommunen i CPS-projektet (Collaborative and Proactive Solutions) där eleverna själva får vara delaktiga i problemlösningen.