Om Ekebyhovskolan

Välkommen till Ekebyhovskolan!

Bild på skolan

Ekebyhovskolan har en pedagogisk idé och värdegrund som utgår ifrån forskning och beprövad erfarenhet i såväl organisation som i undervisning. Se vidare under verksamhetsidé. En viktig grund för oss i vårt arbete är barnkonventionens innebörd att ha elevens bästa i fokus och därigenom kunna ge varje elev de bästa förutsättningar för framtiden. Vi ska utmana eleverna oavsett om de har svårt eller lätt för att lära. De ska kunna känna sig stolta efter sina förutsättningar. De ska känna att de kan och att de duger och tas på allvar.

Strukturerade lektioner med tydliga mål har varit ett satsningsområde för lugnare och bättre studiemiljö på hela skolan. Modellen är inspirerad från stiftelsen Quadriceps. Detta har hittills gett positiva resultat, men arbetet måste fortsätta.

En lugn och trygg arbetsmiljö är en viktig förutsättning för goda studieresultat, elevernas kunskapsutveckling och en allsidig utveckling av eleverna. Då frodas glädjen till kunskap. Kunskapsutvecklingen ska stå i centrum och därför arbetar vi hela tiden för att förbättra studiemiljön, arbetsron och trivseln. Vi tror på tydliga uppföljningar, kunskapskrav och målformuleringar för eleverna och strävar efter att hela tiden förbättra detta. Vi utvecklar vårt arbete med olika lärstilar, olika sätt att lära för att så många elever som möjligt ska komma till sin rätt och få möjlighet att visa och utveckla sina kunskaper.

Vår strävan är att ha ett öppet klimat, där tolerans för olikheter och respekt för varandra präglar vardagen. Ekebyhovskolan har tydliga ordnings- och trivselregler med konsekvenser om de inte följs. Reglerna kommuniceras hela tiden med eleverna.