Verksamhetsidé

Verksamhetsidé

Vårt arbetssätt inom alla områden skall utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet och vi påminner oss själva och varandra om att lämna tradition, tyckande och tro därhän.

Vårt övergripande mål är att varje elev skall få de allra bästa förutsättningarna att lyckas optimalt utifrån sina egna förutsättningar.
Vi vill vara en skola som kännetecknas av öppenhet och högt i tak samt fokus på elevernas kunskapsutveckling, kunskapsglädje, trygghet, trivsel, personliga utveckling och självförtroende.
Vi vill vara en skola som både initierar och hakar på utvecklande och spännande aktiviteter och projekt för både personal som elever.
Vi vill vara en trygg skola där kreativitet, glädje, framtidstro och öppenhet präglar stämningen.
Vi vill vara kända för hög kvalité och kompetens samt goda resultat för våra elever.

För att lyckas med detta är det nödvändigt att;

  • vi har en gemensam elev- och kunskapssyn som utgår från det som tydligt uttrycks i våra styrdokument
  • alla som arbetar i skolan ständigt och tydligt sätter eleverna och deras behov i centrum. Vi som arbetar i skolan måste reflektera över vad det betyder genom att t ex ställa oss frågan ”på vilket sätt blir det bättre för eleverna?” inför planeringar och beslut i skolvardagen.
  • utveckla en mål- och resultatstyrd – lärande organisation på alla nivåer såväl individ- som arbetsgrupp- och enhet.  Vi som arbetar måste reflektera över vad det betyder genom att ställa frågorna: ”vilket är målet? Hur skall resultatet följas upp? Vilka slutsatser drar vi av analysen av resultatet? Hur går vi vidare?”

Värdegrund

Vi utgår från vår vision ”alla barn är våra gemensamma barn” och värdegrunden att alla elever vill, kan och duger. Vi använder oss av positiv förstärkning som utgångspunkt i vår kommunikation med eleverna, vi visar och säger att vi tycker om dem och berömmer dem. Vi är en skola som har starkt kunskapsfokus och höga förväntningar på elever och på personal, vilket forskning har visat är viktiga faktorer för framgångsrika skolor. I dialog med eleverna utvecklar vi ständigt ordning och reda eftersom vi vet att en lugn studiemiljö är en viktig grund för lärande och utveckling.  Arbetsro och lekro är en rättighet och respekt och hänsyn till varandra är en skyldighet och dessutom en avgörande förutsättningar för att eleverna skall nå hög måluppfyllelse, goda studieresultat och upplevelse av trygghet och trivsel.