Bibliotek

Välkomna att besöka biblioteket!

Bild på biblioteket

Sök en bok i skolbiblioteket

Biblioteket är öppet för elever och personal på skolan. Även föräldrar är mycket välkomna att besöka biblioteket ensamma eller tillsammans med sina barn.

Skolbiblioteken på Ekerö har ett manifest med gemensamma värderingar. De olika skolbiblioteken jobbar för att vara så integrerade som möjligt i skolverksamheten och fokus för verksamheten kan därför skilja sig lite från skola till skola men grunden är alltid densamma.

De tio punkterna i vårt manifest är

  • Vi medverkar till att utveckla elevernas informationsfärdigheter t.ex. genom undervisning i informationssökning, källkritik och bibliotekskunskap.
  • Vi uppmuntrar eleverna till livslång lust till lärande och läsande.
  • Skolbiblioteken är viktiga mötesplatser i skolan.
  • Vi inspirerar och uppmuntrar elevernas läsutveckling och möjligheter till läsupplevelser genom att bedriva läsfrämjande arbete i många olika former t.ex. bokprat och berättande.
  • Skolbiblioteken medverkar till att elever möter en rik och stimulerande språkmiljö.
  • Vi värnar om allas rätt till läsning.
  • Skolbiblioteken är skolans kulturella och kommunikativa nav. En plats där eleverna har möjlighet till upplevelser, inspiration och möjlighet att ta del av våra kulturella arv och få förståelse för andra kulturer.
  • Eleverna har möjlighet till inflytande och delaktighet i skolbibliotekens verksamheter t.ex. vid inköp, boktips och utformning av verksamheten.
  • Vi strävar efter att erbjuda bra mediebestånd, i form av skönlitterära böcker, faktaböcker, talböcker och andra medier
  • Vi använder oss av modern informationsteknologi som ett stöd i våra verksamheter.