Likabehandling

Skå skola tar avstånd från alla former av kränkande behandling.
Vi arbetar i förebyggande syfte bland annat genom att erbjuda styrda lekar på rasterna och ha gruppstärkande kompisövningar en gång/vecka. Vi har även rastkompisar 2 raster/vecka där eleverna får träna på att leka med flera kompisar på skolan. Alla i skolan ska följa våra trivselregler som ska vara väl förankrade hos elever och vuxna.

Vi har ett tätt samarbete med kommunens Centrala elevhälsa där vi har tillgång till sköterska, specialpedagog, kurator och psykolog, och socialtjänsten som kan erbjuda familjerna stöd och hjälp.

Här kan ni ta del av våra olika handlingsplaner som vi har arbetat fram:

Likabehandlingsplan