Ledighet och skolplikt

Ledighet

Skolåret för våra elever planeras enligt ett så kallat läsårsdata. I läsårsdata kan du ta del av vilka dagar som är skoldagar, lovdagar, studiedagar med mera.

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter utöver dessa lov och studiedagar. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor, eller den som rektor delegerat till, beslutar om ledighet. För ledighet längre än tio dagar får beslutet inte delegeras.

För de kommunala grundskolorna görs en ledighetsansökan som lämnas in till skolan.

De kommunala grundskolorna har även en gemensam rutin för närvarohantering

Skolplikt

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Enligt Skollagen (fr.om. ht 18) är skolplikten 10 år och ska som grundregel börja fullgöras i förskoleklassen höstterminen det år barnet fyller sex år. Därefter ska skolplikten fullgöras i grundskolan eller i någon av de övriga obligatoriska skolformerna grundsärskola, sameskola eller specialskola.

Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Kommunen har ansvaret för att barnet har en skolplats samt att följa upp att skolplikten fullgörs.

Riktlinjer för skolpliktsbevakning i Ekerö kommun

Här kan du läsa om skolplikten i Skollagen (kap 7)

Blanketter gällande skolplikt

Fullgörande av skolplikt på annat sätt

Skolpliktens upphörande vid varaktig utlandsvistelse

Ansökan om uppskjuten
skolplikt

Ansökan om uppskjuten skolplikt