Modersmål

Ansökan/Avanmälan

Elever med ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan efter ansökan från vårdnadshavare. Modersmål är ett eget ämne med fastställd kursplan, kunskapskrav och betyg från åk 6. I förskolan och förskoleklassen har barn inte rätt till modersmålsundervisning.

Modersmålet har stor betydelse för identitet och självkänsla.
Syftet med modersmålsundervisningen är att eleverna uppnår aktiv tvåspråkighet och ges förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet. Ämnet modersmål innehåller undervisning i språk och kultur och ska bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

 För att få modersmålsundervisning gäller följande förutsättningar:

  • Minst en av vårdnadshavarna ska ha ett annat språk än svenska som sitt modersmål
  • Språket är dagligt umgängesspråk i hemmet
  • Eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet
  • Minst fem elever inom kommunen ansöker om undervisning i det aktuella modersmålet
  • Lämplig lärare finns eller kan anställas

Undervisningen sker i grupp på anvisad skola efter ordinarie skoltid. Modersmål erbjuds totalt sju (7) läsår under elevens skoltid i Ekerö kommun. Undantag minoritetsspråk (se nedan).
För att garantera en kvalitativ undervisning under de 7 år vi erbjuder det och för att ge eleverna möjlighet att erhålla ett relevant slutbetyg i modersmål i åk 9 påbörjas modersmålsundervisningen i  åk 3. 

Ansökan
Ansökan ska inkomma senast den 30 april inför höstterminen och senast 31 oktober för vårterminen. När en elev flyttar till kommunen under pågående termin erbjuds undervisning i mån om plats.

Grundläggande kunskaper
Modersmålsundervisningen är ingen nybörjarundervisning. Alla elever ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet. Då all undervisning är på modersmålet ska eleven kunna förstå och tala sitt modersmål.

Minoritetsspråk
För Modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch finns särskilda föreskrifter reglerade i skollagen. Det finns inget krav om att språket är dagligt umgängesspråk i hemmet eller att eleven har grundläggande kunskaper i språket. Undervisning erbjuds oavsett hur många elever som ansökt om modersmål på minoritetsspråket och eleven kan välja att läsa ett minoritetsspråk inom ramen för språkval i åk 6 – 9 under förutsättning att lämplig lärare finns att tillgå. Minoritetsspråk erbjuds totalt 9 år i grundskolan. En romsk elev som kommer från utlandet kan under vissa förutsättningar ges modersmålsundervisning i två språk.

Adoptivbarn
Adoptivbarn har utökade rättigheter när det gäller modersmål. Vårdnadshavare behöver inte ha annat språk än svenska som sitt modersmål och språket behöver inte vara dagligt umgängesspråk i hemmet. Fortfarande gäller kravet på grundläggande kunskaper.

Närvaro
Undervisningen är frivillig men när eleven påbörjat modersmålsundervisningen, är det obligatorisk närvaro hela läsåret. En elev som uteblir fler än 3 tillfällen i rad utan anmäld/giltig frånvaro, riskerar att mista sin plats. Uppsägning av modersmålsundervisning ska ske via länken ovan.

Vårdnadshavarens betydelse
Vårdnadshavare och föräldrar är viktiga och kan hjälpa sina barn att nå kunskapskraven i ämnet modersmål. Detta gör de genom att konsekvent tala språket i hemmet samt att uppmuntra dem och hjälpa dem med läxor.