Särskilt stöd

Rektors ansvar

När en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga, eller att sådana anpassningar har genomförts och eleven fortfarande riskerar att inte uppnå kunskapskraven, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska skyndsamt se till att elevens behov av särskilt stöd utreds. Till sin hjälp kan då rektor anlita elevhälsans olika kompetenser för att få elevens situation som helhet belyst.

Åtgärdsprogram

Om utredningen visar att det finns ett behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas i samarbete med elev och vårdnadshavare. Eleven ska ges stöd på det sätt och i den omfattning som behövs. Åtgärdsprogrammet ska handla om hjälp både på individ-  grupp- och organisationsnivå. Av programmet ska det framgå hur det särskilda stödet ska tillgodoses, när åtgärderna ska följas upp och utvärderas samt vem som är ansvarig för åtgärderna och uppföljningen. Rektor beslutar om åtgärdsprogrammet.
Det särskilda stödet ska i första hand ges inom den grupp eleven tillhör.

Överklagande

I skollagen finns bestämmelser om överklagande.
Beslut av rektor får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd i fråga om

  1. Åtgärdsprogram
  2. Särskilt stöd i en särskild undervisningsgrupp eller enskilt eller
  3. Anpassad studiegång

Läs mer på skolverkets hemsida om särskilt stöd för elever.