Gymnasieskola

Gymnasieskolans elever omfattas inte av skolskjuts enligt skollagen (2010:800). Gymnasieelever med funktionsnedsättning hänvisas till färdtjänst.

Ekerö kommun har valt att ge alla elever i gymnasieskolan eleverresor i form av SL-kort.
Det är elevens gymnasieskola som delar ut SL-korten. Ingen ansökan görs till Barn- och utbildningsförvaltningen.

Kommunens ansvar för gymnasieelevernas dagliga resor till och från skolan regleras i lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110). Ansvaret för elevernas dagliga resor omfattar gymnasieelever fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.

För elev som till följd av olycka eller skada har behov av tillfällig skolskjuts hänvisas till kommunens olycksfallsförsäkring som omfattar alla barn. Tillfällig skolskjuts beviljas ej för resa till tandläkare eller till läkare.