Olika former av skolskjuts

I Ekerö kommun finns följande former av skolskjuts:

  • Busskort
  • Skolbuss
  • Taxi
  • Självskjuts
  • Vinterskjuts
  • Växelvisboende 


Busskort

Barn som är berättigade busskort ska använda sig av den reguljära linjetrafiken (SL).
SL-kort delas ut efter beviljad ansökan vid respektive skola inom Ekerö kommun. Ansökan görs via kommunens e-tjänst.

För elev som går i skola utanför Ekerö kommun hämtas busskorten i receptionen i kommunhuset. Information skickas till berörda vårdnadshavare när busskorten kan hämtas ut.
Ansökan görs via kommunens e-tjänst.

Borttappat SL-kort

Kommunen ersätter inte borttappade eller förstörda SL-kort.
Vårdnadshavare eller elev måste själv registrera kortet på SL:s  webbplats för att få tillgång till förlustgarantin. Det är SL som beslutar om villkor för förlustgarantin.

Skolbuss

Till vissa skolor anordnas skolbussar.

Frågor  om skolbuss skickas till respektive skola.
Ansökan görs via kommunens e-tjänst. Skolbuss används endast i områden där SL ej trafikerar eller där andra omständigheter kräver egen buss. Detta kan förändras från år till år.

Taxi

Ansökan görs via kommunens e-tjänst.
Ansökan beviljas max ett läsår i taget. Glöm inte att inkomma med ansökan i god tid då normal handläggningstid är ca 10-15 arbetsdagar efter att fullständig ansökan kommit in. Vid hög belastning kan det dröja ca en månad efter inkommen ansökan.

Självskjuts

Om det inte är möjligt att använda sig av den reguljära linjetrafiken (SL) eller av taxi kan särskild överenskommelse göras med kommunen om så kallad självskjuts med egen bil eller båt.
Ersättningen för bil utgår enligt kommunens regler för milersättning. För båt görs överenskommelser i varje enskilt fall om skälig ersättning.

Ansökan görs via kommunens e-tjänst.

Vinterskjuts

Barn och elever kan under vintermånaderna (1/11 – 31/3) vara berättigad till vinterskjuts om de yttre förhållandena är sådana att de bedöms olämpliga för barnen/eleverna att själva ta sig till anvisad uppsamlingsplats.

Växelvisboende

Elev som bor på två adresser på grund av växelvis boende har rätt till skolskjuts om vägen mellan någon av bostäderna och skolan uppfyller villkoren i tillämpningsanvisningar för rätt till skolskjuts till den skola som kommunen annars skulle placerat eleven i.

Det växelvisa boendet ska vara ett fast arrangemang och eleven ska i princip bo lika mycket hos vardera vårdnadshavaren. Båda adresserna ska vara inom Stockholms län och minst en inom kommunen. Skolskjutsformen är i första hand SL-kort, om inte skolbuss kan användas till båda adresserna. För skolskjuts utanför kommunen vid växelvis boende beviljas endast SL-kort. Eleven ska vara folkbokförd i Ekerö kommun. OBS! Intyg om växelvis boende ska bifogas med ansökan.