Vanliga frågor och svar

 • Hur ansöker jag om skolskjuts?

  Länk till e-tjänst för skolskjuts

  Hjälpte informationen dig?
 • Om mitt barn går i skola i Ekerö kommun men är folkbokförd i en annan kommun, vad gör jag då?

  Kontakta den kommun där eleven är folkbokförd för vidare information.

  Hjälpte informationen dig?
 • Mitt barn är folkbokfört i Ekerö kommun men går i en skola utanför kommunen (kommunal/fristående skola), har mitt barn rätt till skolskjuts?

  De elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den som kommunen annars skulle ha placerat dem i har inte rätt till skolskjuts. Men kommunen ska anordna skolskjuts till den självvalda skolan om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

  Exempel: om en elev är beviljad busskort till hänvisningsskolan så har eleven även rätt till busskort till den självvalda skolan eftersom det inte blir någon ekonomisk svårighet för kommunen.

  Hjälpte informationen dig?
 • Har mitt barn rätt till skjuts om han/hon har råkat ut för en olycka, exempelvis brutit ett ben, och därför behöver taxi till och från skolan under en period?

  Ja, Ekerö kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, ungdomar och andra grupper inom Ekerö kommun. Därför kan du ansöka om ersättning samt taxi till och från skola om du råkat ut för en olycka.

  Du kan läsa mer om skadeanmälan och vilka underlag du behöver inkomma med vid ansökan om taxi här.

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag har beviljats busskort av kommunen. Hur får jag busskortet?

  SL-kort delas ut efter beviljad ansökan vid respektive skola inom Ekerö kommun.

  För elev som går i skola utanför Ekerö kommun hämtas busskorten i receptionen i kommunhuset. Information skickas till berörda vårdnadshavare när busskorten kan hämtas ut.

  För gymnasieelever gäller att det är gymnasieskolan där eleven går som delar ut SL-korten.

  Hjälpte informationen dig?
 • Skolskjuts med taxi - Får en vän åka med?

  Nej, det är inte tillåtet.

  Hjälpte informationen dig?
 • Skolskjuts med taxi - Mitt barn missade skoltaxin, vad nu?

  Om taxi missas från hemmet ligger ansvar på vårdnadshavare att eleven kommer till skolan. 

  Om taxi missas från skolan ligger ansvaret på skolan att eleven kommer hem.

  Hjälpte informationen dig?
 • Kan mitt barn få skolskjuts på grund av vårdnadshavarens sjukdom/olycka

  Nej, i bedömningen om skolskjuts tas endast hänsyn till elevens behov och inte vårdnadshavares.

  Hjälpte informationen dig?
 • Varför får inte jag busskort efter att jag har fyllt 20?

  Elever har inte rätt till elevresor (SL-kort) från och med höstterminen de år eleven fyller 20, då de inte längre omfattas av studiestödslagens bestämmelser.

  Enligt lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, samt tillhörande förordning (SFS 1991:1120), ska elevens hemkommun ansvara för elevens kostnader för dagliga resor i de fall då eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395).

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur överklagar jag mitt beslut?

  Vill ni överklaga beslutet ska ni skriva till förvaltningsrätten och besvära er över beslutet. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Barn- och utbildningsnämnden i Ekerö kommun. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Barn- och utbildningsnämnden i Ekerö kommun inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.

  Hjälpte informationen dig?
 • Hur ansöker jag om jag har skyddade personuppgifter?

  Ansökan görs via blankett till kommunen och inte via e-tjänsten.

  Blanketten hittar du här

  Ekerös riktlinjer för personer med skyddad identitet

  Hjälpte informationen dig?
 • Jag har inte E-legitimation (Bank ID)

  Du kan ansöka utan e-legitimation genom att gå klicka här.

   

  Om du har frågor till skolskjuts [at] ekero.se

  Hjälpte informationen dig?
 • Handläggningstid

  Handläggningstiden för en ansökan under pågående läsår är ca 2 veckor.

  Om du inte får svar på en ansökan, kontakta din skola eller Ekerö Direkt på 08-1245 71 00

  Hjälpte informationen dig?