Grundskola och grundsärskola

Avstånd till skola

I första hand är det längden på skolvägen mellan hem och skola som är avgörande om kommunen kommer att bevilja skolskjuts. Med skolväg menas här den kortaste användbara gång eller cykelväg till den skola som elev är hänvisad till.

Följande avstånd gäller till skola eller anvisad uppsamlingsplats/hållplats:
•    barn i förskoleklass med minst 2 km skolväg
•    elever i skolår 1-3 med minst 2 km skolväg
•    elever i skolår 4-9 med minst 4 km skolväg

Trafikförhållanden

Elever ska kunna färdas till skolan på ett trafiksäkert sätt. Oavsett avståndsreglerna ovan kan skolskjuts beviljas om elevens skolväg bedöms vara trafikfarlig. Vid bedömningen bör vägens utformning, trafikmängd, hastigheter, siktförhållanden vägas in. Elevens ålder ska också vägas in vid bedömningen. Barn och elever i förskoleklass och de yngre skolåren förutsätts ha tillsyn så att det vid behov finns en vuxen som kan följa och möta eleven vid skolan eller hållplatsen/uppsamlingsplatsen.

Funktionsnedsättning

För elever med funktionsnedsättning görs en individuell bedömning då hänsyn tas till funktionsnedsättningen, ålder och utveckling. Barn och elever med funktionsnedsättning kan av socialtjänsten beviljas resor som inte omfattas av rätten till skolskjuts till och från skola.
Kommunen ansvarar för skolskjuts för barn och elever med funktionshinder i den obligatoriska skolan.

Annan särskild omständighet

Pedagogiska eller sociala skäl som kan bedömas som väsentliga för att eleven ska klara sin skolgång på ett bra sätt kan vara grund för att bevilja skolskjuts. Tillfälligt eller periodvis kan skolskjuts beviljas för elev av medicinska eller psykosociala skäl. Beslut ska grundas på utredning eller sakkunnig bedömning.

För elev som till följd av olycka eller skada har behov av tillfällig skolskjuts hänvisas till kommunens olycksfallsförsäkring som omfattar alla barn. Man kan inte få tillfällig skolskjuts för att gå till tandläkaren eller till läkare.