Utflykter

I skolan ordnas ibland utflykter i samband med idrottsdagar, studiebesök, kulturbesök eller liknande. Utflykterna är en del av undervisningen. Skolan har i samband med utflykten ansvaret för barnen under hela aktiviteten. Varje skola har sina rutiner för det ansvaret.

Utflykterna kan ibland vara förenade med en kostnad. Avgifter för aktiviteter i skolan är bestämda i skollagen.

Regler angående avgifter i grundskolan

Frågan om avgifter i grundskolan är bestämda i Skollagen 10 kap. § 10 och 11.

§ 10 Utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleven ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Avgifter i samband med plats får inte tas ut.

§11 Trots 10§ får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleven i samband med skolresor eller liknande aktiviteter får det i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten.

Regler för Ekerö Kommun

Utbildningen i kommunens grundskolor ska vara avgiftsfri. Alla aktiviteter som sker på skoltid och som syftar till måluppfyllelse ska ske utan kostnad. Detta gäller studiebesök, kulturaktiviteter och allt studiemateriel.

Skolverket rekommenderar en maximal avgift på 300 kronor per läsår.

• Vid till exempel friluftsdagar, studiebesök eller liknande aktiviteter kan skolan begära att eleverna medför matsäck 2 – 3 gånger per termin.

Skolresa

Som skolresa räknas resa som arrangeras och genomförs av lärare och elever tillsammans, gärna med hjälp av föräldrar. Resan räknas som undervisningstid och faller inom skolans ansvarsområde. För att genomföra skolresa krävs beslut av skolledningen. Skolresan kan ha flera syften, pedagogiska, sociala, utbyte och samarbete. Resan ska vara kostnadsfri för eleverna. Personalens deltagande sker i enlighet med gällande arbetstidsavtal.

Övriga resor

Övriga resor som inte räknas som skolresa är att ses på som nöjesresa och får inte ske på skoltid. I den utsträckning föräldrar tar initiativ till olika typer av insamlingar ska dessa skötas privat. Nytillkomna elever rekommenderas få ta del av hopsamlade pengar och elever som slutar bör inte ta del av dessa medel.

Skolan kan bevilja ledighet i högst två dagar. Föräldrar kan välja att bjuda med personal från skolan. Personal får delta om skolledningen säger ja till detta. 
Deltagande sker utanför arbetstid, det vill säga genom semester eller med tjänstledighet utan lön.