Urvalsgrunder

Om en skola har fler sökanden än den har plats för måste ett urval göras. I Ekerö kommun tillämpas följande urvalsgrunder i angiven ordning:

  1. Barn i behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär som har behov att placeras vid en viss skolenhet.
  2. Barn boende i skolupptagningsområdet.
  3. Relativ närhet
  4. Barn som fyller 5 år det aktuella läsåret och som önskar börja i förskoleklass.
  5. Barn folkbokförda i annan kommun.

Om barn som bedöms var i behov av särskilt stöd har behov av en viss skolplacering har dessa barn förtur till en skola. Det är rektor på mottagande skola som ansvarar för bedömningen och bedömningen ska göras i samråd med rektor på avlämnande förskola/skola och kommunens Resursteam.

Andra elevers berättigade krav på en placering i en skola nära hemmet får enligt skollagen inte åsidosättas. Mot denna bakgrund tillämpar kommunen principen om relativ närhet som en urvalsgrund. Det betyder i korthet att om två elever önskar plats på samma skola men det endast finns plats för en av eleverna mäts barnens avstånd till den sökta skolan och till en alternativ skola. Avståndet till den alternativa skolan subtraheras med avståndet till den sökta skolan och den elev som får det högsta värdet får platsen.

Kommunen har, på grund av ökad befolkning, i allt högre grad behövt använda urvalsgrunderna vid skolplaceringar. Om kommunen misstänker att en elevs folkbokföringsadress kan vara felaktig och inte är den egentliga bostadsadressen kan kommunen komma att göra en anmälan till Skatteverket. Enligt Folkbokföringslagen är det inte tillåtet att ändra folkbokföringsadress till en adress där man inte bor.