Förlängda gymnasiestudier

Ansökan

Ansökan om ersättning för förlängd studietid ska vara elevens hemkommun tillhanda senast den 30 juni 2020 inför läsåret 2020-2021.

Klicka här för blanketten

Blanketten skickas till
Centrum för vuxenutbildning, arbeta och gymnasium.
Box 205
178 23 Ekerö

Information till gymnasieskolor angående rutin för elever som läser förlängda studier.

Flera skolor i länet har, av olika skäl, låtit elever folkbokförda i Ekerö kommun fortsätta ett fjärde år på gymnasiet och fakturerat kostnaderna för detta, utan att Ekerö kommun informerats innan om vilka särskilda skäl som före- ligger eller haft möjlighet att ta ställning i ärendet.

Förtydligande av rutiner för beviljande av ersättning för elev som skrivs in på förlängda studier i gymnasieskolan.

Kommunerna i Stockholms län och Håbo kommun har gemensamt tagit fram en blankett som ska användas av huvudman för elever med förlängda gymnasiestudier inför nästa läsår. Information till gymnasieskolor angående rutin för elever som läser förlängda studier. Rutinen gäller för Stockholms läns kommuner och Håbo (utom Österåkers kommun). De nationella programmen i gymnasiet är avsedda att genomgås på tre läsår. Huvudmannen får besluta att utbildningen fördelas på längre tid än tre läsår. Varje elev har rätt att fullfölja påbörjad utbildning. Elevens hemkommun tar beslut om ersättning vid förlängda studier. För att en kommunal eller fristående skola ska ha rätt till ersättning för förlängd studietid ska skolan skicka in följande underlag till elevens hemkommun:

  • Orsak till förlängd studiegång, t.ex. sjukdom, diagnos eller annat.
  • Skolans åtgärdsprogram för eleven.
  • Elevens individuella studieplan där det framgår vilka kurser eleven inte har fått lägst betyget E på och hur många gånger eleven har gått om kursen (Gymnasieförordningen 9 kap 1§).
  • Eventuellt tidigare beslut om reducerat program.
  • Elevens studieplan för det fjärde året samt information om hur lång tid de förlängda studierna förväntas ta.
  • Beslut om förlängd studietid från huvudman/rektor.