Pris för insatser mot diskriminering och kränkande behandling

Med detta pris vill barn- och utbildningsnämnden lyfta fram goda exempel på främjande och förebyggande arbete, samt goda åtgärder.  

Prisets syfte är att bidra till att utveckla värdegrundsarbetet med fokus på insatser mot diskriminering och kränkande behandling.  Insatserna ska syfta till inkludering och delaktighet. Insatserna får gärna stimulera nyskapande och kreativitet. Priset har ett tydligt barn/elevfokus. Prissumman ligger på 5 000 ­– 60 000 kronor och delas ut av barn- och utbildningsnämnden som belöning eller uppmuntran för en genomförd insats i samband med finare middag. Premierad insats avser långsiktigt arbete såväl som punktinsatser av betydelse.

Bedömningskriterier

I den diskrimineringslag som trädde i kraft 2009 lyfts sju olika diskrimineringsgrunder som lagen ska motverka.  Dessa är diskriminering på grund av:

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionshinder
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Bedömningskriterierna för detta pris utgår ifrån de ovan beskrivna diskrimineringsgrunderna.

Målgrupper

Målgrupp för mottagare är en person eller en verksamhet som påverkar i skolan eller i samverkan med skolan. Det kan vara arbetslag, enskild pedagog, skolledare, förening, elev, med flera. Pris kan delas ut till enskild eller delas mellan flera mottagare. Mottagare ska vara verksam i Ekerö kommun.

Efter genomförd insats med stöd av stipendiet finns det möjlighet för en presentation av arbetet/insatsen för skolor på en kommungemensam sammankomst.

Nominering och ansökan

Alla är välkomna att nominera. I motiveringen ska det tydligt framgå vem/vilka som nomineras, vilken insats som har ägt rum eller är planerad, varför just denna insats bör tilldelas priset samt vem/vilka som gör nomineringen.

Utlysning

Utlysning sker årligen, vanligtvis i mars månad. Pris utdelas därefter vanligtvis i juni, i samband med barn- och utbildningsnämndens sammanträde. I de fall nämnden finner att inkomna ansökningar under aktuellt år inte motsvarar kriterierna, delas pris ej ut.