Utveckling och kvalitet

Förskola och skola styrs utifrån mål på både nationell och lokal nivå. Utifrån de nationella målen i skollag och läroplaner formulerar kommunen lokala mål. All verksamhet inom förskola och skola ska präglas av ett systematiskt kvalitetsarbete. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.

Uppföljning och utvärdering sker på enhetsnivå (förskola/skola) och på nämndnivå. Barn och utbildningsnämndens utvärderingar görs utifrån ett medborgarperspektiv och syftar ytterst till att säkra att barn och elever får den bästa utbildning de kan få. Medborgarperspektivet innebär att kommunen intresserar sig för alla anordnare, oavsett om de är fristående eller kommunala. Alla förskolor och skolor som finns i Ekerö kommun ingår därför i kommunens utvärdering.

Vad som ska utvärderas och hur det ska gå till bestäms i en årlig utvärderingsplan.

Metoder som bl.a. används för att regelbundet följa upp och utvärdera verksamheten är:

  • Kundundersökningar, som visar föräldrar och elevers syn
  • Observationer i verksamheten
  • Resultat från tester, prov och betyg
  • Statistik om personal i förskola och skola, t ex andel med högskoleutbildning
  • Förskolor och skolors kvalitetsdokument (kvalitetsredovisning)

Kommunen använder också statistik och jämförelser från t ex Skolverket och Sveriges kommuner och landsting. Utöver detta görs fördjupade utvärderingar, analyser och utredningar av olika frågeställningar. Precis som förskolorna/skolorna årligen gör kvalitetsdokument, gör kommunen det också. I kommunens kvalitetsdokument görs en samlad analys av kvaliteten i de samlade utvärderingarna. Detta ligger sedan till grund för åtgärder som leder till ökad måluppfyllelse.

Kommunen ansvarar för tillsyn av enskilda förskolor. Vid tillsyn följer Barn och utbildningsförvaltningen upp kvalitet och måluppfyllelse och rapporterar till barn- och utbildningsnämnden.