Tillsyn av fristående verksamheter

Ekerö kommun godkänner fristående förskolor samt beslutar om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg som har sin verksamhet i kommunen enligt 2 kap 5 § och 25 kap. 10 § skollagen (2010:800).

Ekerö kommun är genom Barn- och utbildningsnämnden också tillsynsmyndighet för de fristående förskolor, fritidshem samt enskild pedagogisk omsorg som kommunen har godkänt och gett rätt till bidrag enligt 26 kap 4 § skollagen.

Utöver att ansvara för tillsynen enligt skollagen ansvarar även Ekerö kommun genom Miljönämnden för tillsynen enligt miljöbalken, livsmedelslagen och smittskyddslagen.

Kommunens tillsyn omfattar inte bestämmelserna om åtgärder mot kränkande behandling i 6 kap. skollagen. Sådan tillsyn utövas av staten.

Syfte med tillsynen

Enligt skollagen avses med tillsyn en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut och åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäcks vid granskningen.

Tillsynen syftar också till att arbeta förebyggande genom att ge råd och vägledning utifrån de regler som styr verksamheten så att huvudmannen själv kan upptäcka och rätta till eventuella fel och brister i sin verksamhet. Tillsynen ska således säkerställa att verksamheten lever upp till de lagar och regler som gäller och samtidigt bidra till att höja kvaliteten i verksamheten för barnen som vistas där. Stor vikt läggs därför på att återföra tillsynsresultaten till verksamheten så att dessa ska kunna ha nytta och lära sig av tillsynen.