Anmälan av förändring inom ägar- och ledningskretsen

Ägar- och ledningsprövning – nya krav för enskilda att driva fristående förskola

Riksdagen fattade beslut den 7 juni 2018 att införa nya krav för tillstånd för att bedriva enskild verksamhet inom bland annat skol- och förskoleverksamhet.

Lagändringen började gälla den 1 januari 2019 och innebär krav på ekonomiska förutsättningar hos huvudmannen att bedriva verksamhet, både vid godkännandeprövning samt fortlöpande vid tillsyn. Vidare ska en prövning ske av ägare och ledning vad gäller erfarenhet av eller på annat sätt förvärvad insikt i de föreskrifter som gäller för skolverksamhet. Även en prövning av lämpligheten att bedriva verksamhet ska göras.   

De nya bestämmelserna om ägar- och ledningsprövning omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning samt andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet. Det kan handla om vd, ägare, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Föreningar eller stiftelser har typiskt sett inga ägare med väsentligt inflytande varför prövningen företrädesvis riktar sig mot styrelsen.

Anmälan av förändring inom ägar- eller ledningskretsen

Fristående förskolor är enligt 2 kap. 5 b § i skollagen skyldiga att anmäla förändringar inom personkretsen för ägar- och ledning senast en månad efter att förändringen skett. Vid anmälan om förändring görs en lämplighetsprövning på nya personer inom personkretsen. Kraven på insikt och ekonomiska förutsättningar granskas inom ramen för regelbunden tillsyn.

Skicka in följande uppgifter vid anmälan av förändring inom ägar- eller ledningskretsen:

  • Huvudmannens namn och kontaktuppgifter till företrädare för huvudmannen.
  • Huvudmannens förskolor i Ekerö kommun.
  • Namn, personnummer, telefon, e-post och position eller befattning på den eller de som förändringen avser.

Skicka in uppgifterna till:

Ekerö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Enheten kvalitet och administration
Box 205
178 23 Ekerö