Anmälan om frånvaro i betydande utsträckning för gymnasieelev

Enligt 15 kap. 15 § skollagen (2010:800) är en huvudman för gymnasieskola skyldig att snarast anmäla till hemkommunen när en elev under 20 år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning. Denna skyldighet påverkar inte huvudmannens ansvar för att ge stöd eller särskilt stöd till elever.  

Anmälan görs på blankett som du hittar här