Utredning om upprepad eller längre frånvaro för skolpliktiga elever hos annan huvudman än Ekerö kommun

Om eleven har skyddade personuppgifter

Vid skyddade personuppgifter ska en anmälan göras via blankett. Ta kontakt Barn och utbildningsförvaltningen, Åsa Karström.

Utredning om upprepad eller längre frånvaro för skolpliktiga elever hos annan huvudman än Ekerö kommun

Alla skolor ska aktivt arbeta med att främja elevers närvaro och förebygga och åtgärda frånvaro. Huvudmannen för skolan ska se till att eleverna i dess verksamhet fullgör sin skolgång. Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 8 § skollagen (2010:800) är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas (7 kap. 19 a § skollagen).

Rektor ska anmäla till huvudmannen

När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen (7 kap. 19 a § skollagen).

Huvudmannen ska anmäla till hemkommunen

När huvudmannen har fått kännedom om att en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts ska huvudmannen snarast lämna uppgifter om detta till barn- och utbildningsförvaltningen i Ekerö kommun (7 kap. 22 § skollagen).

Ekerö kommuns rutiner för handläggning av upprepad eller längre frånvaro

Uppgift om att en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts hos en extern huvudman ska lämnas till utbildningsförvaltningen senast fem arbetsdagar efter att huvudmannen har fått kännedom om att utredningen har inletts på skolan. Uppgifterna lämnas genom länken ovan, Anmälan till Ekerö kommun om att en frånvaroutredning påbörjats för skolpliktig elev.

OBS! För elever som har skyddade personuppgifter ska uppgift om frånvaro lämnas i wordblankett, Uppgift om frånvaro för elever med skyddade personuppgifter. Skicka uppgifterna till:

Ekerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, Central elevhälsa, Box 205, 178 23 Ekerö.

Uppföljning

Barn- och utbildningsförvaltningen följer upp elevärendena med skolan ungefär varannan månad, om inte uppgifter från skolan föranleder tätare kontakt, tills dess att elevens skolnärvaro inte längre föranleder oro eller när skolplikten upphör. Hemkommunen ska hämta in det underlag som behövs för att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt 7 kap. 21 och 23 §§ skollagen.  

Om skolan/huvudmannen önskar tidigare stöd i att samordna insatser kan kontakt tas med Åsa Karström (asa.karstrom@ekero.se), metodutvecklare elevhälsan vid Ekerö kommuns Resursteam.