Drogprevention i skolan

Handlingsplan när missbruk av droger upptäcks i skolan  - ANDT i skolan

Skolan har ett ansvar för att förebygga att barn och ungdomar hamnar i ett drogmissbruk. Att tidigt upptäcka och vidta rätt åtgärder är avgörande för hur vi lyckas skydda en ungdom som börjat använda narkotika och andra droger från en fortsatt negativ utveckling. Alkohol är fortfarande den vanligaste drogen bland ungdomar. Narkotika och alkohol kan åstadkomma stora skador i en ung människas liv.

Unga människor är biologiskt mer sårbara för såväl narkotikans som alkoholens effekter än vuxna och har sämre förutsättningar att hantera oönskade händelser som kan inträffa som konsekvenser av narkotika- och alkoholberusning. Därför ska även alkoholanvändning bland unga förebyggas. Detsamma gäller tobak.  

Handlingsplanen syftar till att vägleda skolpersonal i hur de ska agera vid oro, misstanke eller kännedom om att en elev använder droger.

Det är viktigt att elever och vårdnadshavare i kommunen är införstådda med hur kommunens skolor hanterar dessa frågor. Det finns även en kortare elevversion av handlingsplanen som tagits fram för att Du som elev ska veta hur skolan agerar vid oro, misstanke eller kännedom om att någon missbrukar droger.

Information om handlingsplanen och en länk till båda versionerna finns även på Infomentor.

Handlingsplan - droger i skolan (pdf)

Handlingsplan - droger i skolan, elevversion (pdf)

För mer information, kontakta: Lena Törnblom Löfquist, Samordningschef Ekerö kommun, 08-124 57 192 eller lena.tornblom-lofquist@ekero.se