Olyckor och kriser

När en olycka och / eller kris inträffar som du tror har inverkan på ditt barns välmående är det viktigt att du informerar pedagog och / eller enhetschef för förskolan eller skolan. Med utgångspunkt i informationen och i samråd med dig vidtar organisationen de åtgärder som för stunden och över tid är behövliga. Aktiviteterna och insatserna finns beskrivna i respektive enhets ”handlingsplan vid krissituationer”, vilken du kan få tillgång till genom kontakt med den aktuella enheten.

Är olyckan / krisen stor, omfattar många människor och har karaktären av samhällskris, vilket i allmänhet innebär att många människor behöver hjälp och stöd, aktiveras kommunens krisledningsgrupp och / eller POSOM-gruppen.  POSOM är en förkortning som betyder psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer.

Exempel på akut och allvarlig kris kan vara

  • när en elev skadas svårt eller avlider
  • att en elevs föräldrar eller syskon skadas svårt eller avlider
  • när personal skadas svårt eller avlider
  • allvarlig sjukdom hos elev
  • allvarlig sjukdom hos elevs föräldrar eller syskon
  • större katastrof, olycka etc.