2019-07-01 Utbildning och barnomsorg

Förskolechefer blir rektorer

Från den 1 juli 2019 ska förskolechefer benämnas rektorer.

I och med det måste också alla rektorer som nyanställs i förskolan gå den obligatoriska statliga befattningsutbildningen. 

Befattningsutbildningen ska vara genomförd inom fem år efter tillträdesdagen och målet med utbildningen är att rektorerna ska få sådana kunskaper att de kan ansvara för att alla barn i förskolan får en likvärdig och rättssäker utbildning.

Rektorer som redan är anställda och verksamma som rektorer (förskolechefer) inom förskolan den 1 juli 2019 måste inte gå befattningsutbildningen.

(2 kap. 12 § skollagen och proposition 2017/18:182 Samling för skola.)