Hur blir man antagen till grundsärskolan?

Vilka barn är grundsärskolan till för?

Grundsärskolan är till för de barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning. (Skollagen 2010:800 7 kap. 5§). Även barn med en betydande och bestående hjärnskada kan ha rätt till grundsärskola.

I grundsärskolan utgår man ifrån att eleverna behöver mer tid för sitt lärande och undervisningen anpassas till elevens egna förutsättningar. Den omfattas av skolplikt för årskurserna 1-9, har en egen läroplan och ska ligga till grund för fortsatt utbildning.

Grundsärskolan i Ekerö har sin verksamhet på Ekebyhovskolan.

Elever med diagnosen autismspektrumtillstånd (AST) tillhör inte grundsärskolans målgrupp om de inte också bedöms ha en utvecklingsstörning.

Läs mer om grundsärskolan i Skolverkets broschyr Grundsärskolan är till för ditt barn

Hur blir man antagen till grundsärskolan?

Ansökan om plats i grundsärskolan görs tillsammans med den skola eller förskola där barnet går. Grundsärskolan är frivillig och det är barnets vårdnadshavare som ansöker om plats i grundsärskolan.

Innan en elev börjar i grundsärskolan ska frågan prövas genom en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Inför utredningen ska skolan samråda med elevens vårdnadshavare, vilka lämnar samtycke till att utredningen kommer igång.

På Ekerö finns ett skolformsteam som har en rådgivande, stödjande och granskande funktion. Under utredningens gång kan teamet vid behov ge stöd till vårdnadshavare och rektor/förskolechef. När utredningen är klar, fyra bedömningar, används den som underlag för en samlad bedömning till beslut om barnet har rätt att gå i grundsärskolan. Har barnet detta behov erbjuds en plats i grundsärskolan efter delegationsbeslut av verksamhetschefen vid Ekerö Resursteam.

Vårdnadshavaren har rätt att överklaga beslutet till skolväsendets överklagandenämnd enligt skollagen. (Skollagen 2010:800 28 kap. 12 §) 

Barnets bästa ska styra

Det kan finnas fall där det är uppenbart att en elev inte har förutsättningar att klara utbildningen i grundskolan. Om det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa kan en elev tas emot i grundsärskolan utan vårdnadshavarens medgivande. (Skollagen 2010:800 7 kap. 5§)